องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. 4) บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในการบริหารงานพัฒนาระบบนักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนที่มีความสำคัญในด้านความสำเร็จของระบบสารสนเทศระบบการบริหารงานสารสนเทศและระบบ คอมพิวเตอร์ได้เต็มที่และคุ้มค่ามากขึ้นโดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับบุคคล ความสามารถในการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นและความสามารถของตนเองในการพัฒนาระบบงานที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ และดูแลระบบงาน

2. 5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็น เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนในขณะที่ใช้ งานก็จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอน การปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเครื่องมือชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเล่านี้ต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานให้ชัดเจน

2.1. ข้อมูล DATA >>

2.1.1. การประมาณผล PROCESS >>

2.1.1.1. สารสนเทศ Information >>

2.1.1.1.1. ผู้ใช้ USER >>

3. 2) ซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงานซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานซอฟต์แวร์และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานต่าง ๆ แต่ผู้ใช้จะต้องติดต่อสื่อสารด้วยการใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในรูปแบบใหม่มีการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยการใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ ที่เรียกว่ากุย (ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้:

3.1. 1. ความหมายของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software) หมายถึงส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออาจเรียกว่า“ โปรแกรม” ก็สามารถเรียกใช้คำสั่งได้ คอมพิวเตอร์ทำงานที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอนและขั้นตอนที่ต้องทำอย่างละเอียดและก็จะ เรียกว่านักเขียนโปรแกรม (Programmer) สำหรับการเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะหรือหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจได้เป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นมาก็จะนำไปใช้ในงานเฉพาะอย่างเช่นโปรแกรมสต็อกสินค้าคงคลังคำนวณภาษี

3.1.1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (ซอฟต์แวร์ระบบ) หมายถึงการควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์

3.1.1.1. ระบบปฏิบัติการ (ระบบปฏิบัติการ)

3.1.1.1.1. ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ของซอฟแวร์ทั้งหมดภายในคอมพิืวเตอร์

3.1.1.2. โปรแกรมขับอุปกรณ์

3.1.1.2.1. ช่วยให้ติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ได้

3.1.1.3. โปรแกรมแปลภาษา

3.1.1.3.1. แปลภาษาที่ผู้ใช้ หรือ ผู้พัฒนาระบบ เขียนขึ้นให้อยู่ในรูปรหัสภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์) หมายถึงโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถเขียนได้ด้วยตนเอง

3.1.2.1. กราฟฟิกมิเดีย

3.1.2.1.1. ADOBE

3.1.2.1.2. SONY VEGAS

3.1.2.1.3. LOGIC

3.1.2.2. ธุรกิจ

3.1.2.2.1. SENIORSOFT

3.1.2.2.2. EXPRESS

4. 1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องสำคัญของระบบสารสนเทศการสื่อสารคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

4.1.1. 1) หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยการส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลเช่นเมาส์, แป้นพิมพ์, ปากกา, ก้านควบคุม ฯลฯ หรือส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลทางอ้อมเช่นเครื่อง, แผ่นบันทึก, เครื่องขับเทปแม่เหล็กต้นแบบ

4.1.1.1. 2) หน่วยประมวลผลกลาง หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์มีคำสั่งและข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำการแปลและการปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยคำนวณและหน่วยตรรกะ

4.1.1.1.1. 3) หน่วยส่งออก หรือหน่วยแสดงผลประกอบด้วยจอภาพ (จอภาพ) ลำโพง (ลำโพง) และเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์)

5. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือ ระดับองค์การ ไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาด องค์ประกอบใดไม่ได้

5.1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) ได้แก่ แผงแป้นอักขระ เมาส์

5.2. หน่วยประมวณผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

5.3. หน่วยแสดงผล (Output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์

6. 3) ข้อมูล (ข้อมูล) ข้อมูลเป็นข้อมูลที่สำคัญอีกรูปแบบคุณหนึ่งของระบบผู้ซื้อสินค้าสารสนเทศที่อาจเป็นคุณตัวบ่งชี้ความสามารถสำเร็จหรือความสามารถล้มเหลวของระบบผู้ซื้อสินค้าได้รับหัวเรื่อง: การเก็บข้อมูลจากเนชั่ทางคดีแหล่งกำเนิดข้อมูล กลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจะมีประโยชน์ ที่จำเป็น Thailand ข้อมูลจะคุณต้องมีมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งเมื่อใช้งานพนักงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับกลุ่มหรือระดับองค์การ Thailand ข้อมูลคุณต้องม ีโครงสร้างในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การจัดเก็บเป็นระเบียบ