ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. ข่าวสาร ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อาจเป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง

1.2. ผู้ส่ง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลข่าวสาร

1.3. ผู้รับ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรับข่าวสารจากผู้ส่ง

1.4. สื่อกลาง เป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร

1.5. โพรโทคอล กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา

2. ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์

2.1. 1. ตัวอักษร (Text)

2.2. 2. ตัวเลข (Number)

2.3. 3. รูปภาพ (Images)

2.4. 4. เสียง (Audio)

2.5. 5. วิดีโอ (Video)

3. ความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสารหรือสื่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางนำสารหรือสื่อ การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มักอยู่ห่าง ไกลกัน และจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมููล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายร่วมกันได้ ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์โดยผ่านสื่อหรือตัวกลาง

4. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resources Sharing)

4.2. 2. การแชร์ไฟล์

4.3. 3. สามารถบริหารจัดการทำงานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง

4.4. 4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่าย

4.5. 5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย

5. ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

5.1. 1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์

5.2. 2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์

5.3. 3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม