การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. 1.หน่วยรับข้อมูล(Input Unit)

1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งจากผู้ใช้

1.2. เเปลงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

1.2.1. เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล

1.3. ส่งไปยังหน่วยความจำ

1.3.1. เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลาง

2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit)

2.1. ซีพียู (CPU)

2.2. มันสมองของระบบสารสนเทศ

2.3. ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่ง

2.4. ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2.4.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

2.4.1.1. ควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

2.4.1.2. ดูแลเวลาในการประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับ

2.4.1.2.1. จังหวะตามสัญญาณนาฬิกา

2.4.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic and Logical Unit)

2.4.2.1. คำนวณทางคนิตศาสตร์

2.4.2.1.1. เช่น บวก ลบ คูณ หาร

2.4.2.2. เปรียบเทียบค่าข้อมูลทางตรรกศาสตร์

2.4.2.2.1. เช่น มากกว่า น้อยกว่า

3. 3.หน่วยความจำ

3.1. หน่วยความจำหลัก(Primary Storage)

3.1.1. หน่วยความจำแรม (RAM : Random Access Memory)

3.1.1.1. เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล

3.1.1.2. ข้อมูลและซอฟต์แวร์นี้จะถูกลบหายไปทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์

3.1.2. หน่วยความจำรอม (ROM : Read Only Memory)

3.1.2.1. บันทึกข้อมูลคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

3.1.2.2. ข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.1.2.2.1. ฮาร์ดแวร์

3.1.2.2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.2.3. หน่วยความจำรอมจะไม่ถูกลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.3. หน่วยความจำซีมอส (CMOS Memory)

3.1.3.1. เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์

3.1.3.1.1. เช่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์

3.1.3.2. ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด

3.1.3.3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจึงไม่สูญหาย

3.1.3.4. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อัตโนมัติ

3.2. หน่วยความจำสำรอง(Secondary Storage)

3.2.1. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ

3.2.2. นำข้อมูล ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้

4. 4.หน่วยแสดงผล(Output Unit)

4.1. ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้

4.2. ทำการประมวลผล จะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลงให้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจ

4.3. ใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก