ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ปริญญาตรี

1.1. 1) จิตวิทยาการเรียนการสอน 2) การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 3) มนุษย์สัมพันธ์ 4) พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 5) อุดมการณ์ชีวิตกับการพัฒนาตน 6) จิตวิทยาส าหรับครู

2. ประสบการณ์การสอน (ตรี/โท/เอก)

2.1. ปริญญาโท

2.1.1. 1) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 2) สัมมนาการบริหารการศึกษา 3) การบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 5) การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา 6) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร 8) นักบริหารมืออาชีพ

2.2. ปริญญาเอก

2.2.1. 1) เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา 2) ภาวะผู้น าในยุคโลกาภิวัฒน์ 3) การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา 4) สัมมนาปัญหาทางการบริหารการศึกษา

3. ชื่อ – สุกล

3.1. ผศ. ดร. ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

4. ตำแหน่งทางวิชาการ

4.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5. คุณวุฒิ

5.1. ปริญญาเอก (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551

5.2. ปริญญาโท (ศศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2533

5.3. ปริญญาตรี(ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2533

5.4. ปริญญาตรี(กศ.บ.) การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิพิษณุโลก 2528

6. การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์กรต่างๆ

6.1. เป็นกรรมการผู้ประสานงานและเหรัญญิก

6.2. ประธานคณะกรรมการเขตพื ้นการศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

6.3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรี นครสวรรค์ จ. นครสวรรค์

6.4. ที่ปรึกษา สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนนครสวรรค์ ( โรงเรียนชาย ) จ. นครสวรรค์

6.5. 2556 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6.6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร

7. เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

7.1. รับรางวัลชนะเลิศ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในงานมรดกโลกที่เมือง Edmonton จังหวัด Alberta ประเทศ Canada ในปี 2542

7.2. รับรางวัล โล่เกียรติยศ ผู้ประสานงาน The Set Foundation ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.3. รับรางวัล โล่เกียรติยศในฐานะศิษย์ ดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถาบันการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.4. รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ผู้ท าคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.5. ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์ เก่าดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติ เนื่องใน โอกาสครบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั ้งที่ 10 ประจ าปี 2556 “ 40 ปี ที่อยู่คู่ชุมชนบนฐานภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น”

7.6. ได้รับโล่เกียรติยศในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงานระดับ ดีเด่น จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ผลงานทางวิชาการ

8.1. ผลงานวิจัย

8.2. ตำรา

8.3. รายวิชาที่สอน/ภาระการสอน