Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ies6 by Mind Map: ies6

1. ข้อกำหนด

1.1. สรุปจากผลของกลุ่มกิจกรรมการประเมินตลอดช่วงเวลาพัฒนาวิชาชีพระยะแรก

1.2. ออกแบบกิจกรรมการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพียงพอภายในหลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพ

1.3. จะใช้หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ในการประเมินความรู้ความสามารถ

2. ขอบเขตมาตรฐาน

2.1. ข้อกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องพัฒนาให้มีขึ้นก่อนสิ้นสุดการพัฒนาวิชาชีพระยะแรก

2.2. มีความรับผิดชอบในการประเมินว่าผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความสามารถเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาระยะแรก

2.3. การบรรลุความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

3. วันถือปฏิบัติ

3.1. 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อทำการประเมินว่าผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถพัฒนาตนเองให้มีระดับความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม