Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IES3 by Mind Map: IES3

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชี จำเป็นต้องพัฒนา และแสดงให้เห็นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพ

2. คำอธิบายระดับความเชี่ยวชาญ

2.1. พื้นฐาน

2.1.1. การนิยาม การอธิบาย การสรุป และการตีความ หลักการและทฤษฎี พื้นฐานของความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

2.1.2. การตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทาง วิชาชีพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

2.1.3. การแก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อน

2.1.4. การให้ข้อมูลและอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจน

2.2. ปานกลาง

2.2.1. การประยุกต์ การเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี พื้นฐานของความรู้ความสามารถ

2.2.2. การผสมผสานความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพ

2.2.3. การประยุกต์ใช้ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ

2.2.4. การนำเสนอข้อมูลและการอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจน

2.3. สูง

2.3.1. การเลือกใช้และการบูรณาการหลักการและทฤษฎีจากความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคในด้านต่าง ๆ

2.3.2. การบูรณาการความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพ เพื่อบริหารและดำเนินโครงการและงานที่ได้รับมอบหมาย

2.3.3. การใช้ดุลยพินิจตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับค่านิยม จริยธรรม

2.3.4. การประเมิน การวิจัย และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ภายใต้การควบคุม งานอย่างมีขอบเขต

2.3.5. การคาดคะเนสถานการณ์ การขอคำปรึกษาอย่างเหมาะสม

2.3.6. การนำเสนอและการอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงโน้มน้าวใจ

3. ขอบเขตของมาตรฐาน

3.1. กำหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพที่ผู้มุ่งมั่น ประกอบวิชาชีพบัญชีจำเป็น

3.1.1. (ก) ทักษะทางปัญญา

3.1.2. (ข) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสื่อสาร

3.1.3. (ค) ทักษะการจัดการตนเอง

3.1.4. (ง) ทักษะการจัดการองค์กร

3.2. ได้นำเสนอต่อสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น

3.3. กำหนดความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ และผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมุ่งเน้นภายในระยะการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก

4. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางวิชาชีพ

4.1. ปัญญา (ปานกลาง)

4.1.1. ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลาย ผ่านการวิจัย การวิเคราะห์

4.1.2. ประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการระบุ และการประเมินทางเลือก

4.2. ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและการสื่อสาร (ปานกลาง)

4.2.1. ให้ความร่วมมือและทำงานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายองค์กร

4.2.2. ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุกและการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

4.2.3. นำเสนอความคิดและโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นเพื่อให้เกิดการสนับสนุน และมีพันธสัญญาร่วมกัน

4.3. การจัดการตนเอง (ปานกลาง)

4.3.1. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3.2. จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทางวิชาชีพ

4.3.3. เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา

4.4. การจัดการองค์กร (ปานกลาง)

4.4.1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

4.4.2. ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร