กรอบแนวคิกการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรอบแนวคิกการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 by Mind Map: กรอบแนวคิกการเรียนรู้   ในศตวรรษที่ 21

1. การบรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น

1.1. สนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

1.2. สามารถต่อยอดความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

1.3. ใช้สื่อการเรียนการสอนใหม่และไอที

2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.1. นำ IT มาใช้ให้เหมาะสม

2.2. การเลือกหรือการจัดรูปแบบ IT

2.3. กระบวนการที่เป็นระบบ

3. การใช้ IT ในการเรียนการสอน

3.1. ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่าง

3.2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

3.3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

4. การประเมินตามสภาพจริง

4.1. คะแนนการอภิปราย

4.2. ชิ้นงานหรือโครงงาน

4.3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการใช้ IT