ระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS) by Mind Map: ระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS)

1. ชนิดของฐานข้อมูล

1.1. แบบลำดับชั้น

1.2. แบบเครือข่าย

1.3. แบบเชิงสัมพันธ์

1.4. แบบเชิงวัตถุ

2. คุณสมบัติ

2.1. เป็นระเบียนหรือRecord เก็บเอาไว้เมื่อเก็บเอาไว้แล้วจะเป็นลักษณะเหมือนการเก็บเอกสารจะมีแฟ้มย่อยๆ 1 แฟ้ม เท่ากับ 1 ระเบียน และละแฟ้มก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป

3. ความหมาย

3.1. ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database Management System ฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเพราะว่าจะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลต่างๆ

4. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

4.1. ส่วนของฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์

4.2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

4.3. ผู้ใช้