ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) by Mind Map: ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

1. ความหมาย

1.1. ระบบการจัดการฐานข้อมูลDatabase managerment Sysitem ฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก เพราะว่าจะเป็นตัวที่เก็บข้อมุลต่างๆ

2. ชนิดของฐานข้อมูล

2.1. แบบลำดับชั้น

2.2. แบบเครือข่าย

2.3. แบบเชิงสัมพันธ์

2.4. แบบเชิงวัตถุ

3. คุณสมบัติ

3.1. เป็นระเบียนหรือเป็น Record เก็บเอาไว้ และเมื่อเก็บเอาไว้แล้วจะเป็นลักษณะเหมือนการเก็บเอกสารจะมีแฟ้มย่อยๆ 1 แฟ้ม เท่ากับ 1 ระเบียน และแต่ละแฟ้มก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป

4. องค์ประกอบฐานข้อมูล

4.1. ฮาร์ดแวร์

4.2. ซอฟต์แวร์

4.3. ผู้ใช้

4.4. ผู้บริหารฐานข้อมูล

4.5. โปรแกรมเมอร์