วิธีการถ่ายโอนข้อมูล (แบบปรัชญาและแบบฟอร์ม)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล (แบบปรัชญาและแบบฟอร์ม) by Mind Map: วิธีการถ่ายโอนข้อมูล (แบบปรัชญาและแบบฟอร์ม)

1. วิธีการถ่ายโอนข้อมูลเป็นการส่งสัญญาณออกจากเครื่องและรับสัญญาณเข้าไปในเครื่อง

2. การถ่ายโอนข้อมูลสามารถจำแนกได้ 2 แบบ

3. 1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

4. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน ทำได้โดยการส่งข้อมูลออกทีละ 1 ไบต์ หรือ 8 บิตจากอุปกรณ์ส่งไปยังอุปกรณ์รับ อุปกรณ์ตัวกลางระหว่างสองเครื่องจึงต้องมีช่องทางให้ข้อมูลเดินทางอย่างน้อย 8 ช่องทาง เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านโดยมากจะเป็นสายสัญญาณแบบขนาน ระยะทางของสายสัญญาณแบบขนานระหว่างสองเครื่องไม่ควรยาวเกิน 100 ฟุต เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสัญญาณสูญหายไปกับความต้านทานของสาย นอกจากนี้อาจมีปัญหาที่เกิดจากระดับไฟฟ้าสายดินที่จุดรับผิดไปจากจุดส่ง ทำให้เกิดการผิดพลาดในการรับสัญญาณทางฝ่ายรับ

5. +

6. นอกจากแกนหลักแล้วอาจจะมีการเดินของสัญญาณควบคุมอื่น ๆ อีกครั้งเช่นเดียวกับ การตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณหรือ มือสั่น

7. ในการถ่ายโอนข้อมูลแบบดั้งเดิมข้อมูลจะถูกส่งออกมาจากจุดหักมุมระหว่างการส่งและจุดรับ การส่งข้อมูลแบบฟอร์ม การถ่ายโอนข้อมูล เดียว ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบขนานสำหรับหัวเรื่อง: การส่งระยะทางไกล ๆ โดยเฉพาะเมื่อเรามีระบบผู้ซื้อสินค้าหัวเรื่อง: การสื่อสารทางโทรศัพท์ไว้ใช้งานพนักงานขณะนี้แล้ว ย่อมจะเป็นการประหยัดกว่า ช่องทางในการถ่ายโอนข้อมูลช่องทางเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลแบบใหม่ จะถูก ส่งไปยังจุดรับสัญญาณเสียก่อนที่จะทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังจุดรับ และจุดที่ได้รับจะต้องมีกลไกในการแปลงข้อมูลที่ส่งมาทีละบิต ให้เป็นสัญญาณที่เหมาะกับการใช้งานได้ แสดงว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะกับการวางโทรศัพท์มือถือ

8. 2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบดั้งเดิม

9. รูปแบบการรับ - ส่งได้ 3 แบบคือ 1. การสื่อสารทางเดียว (แบบง่าย ๆ ) ข้อมูลการส่งทางเดียวเท่านั้นการเรียกทิศทางเดียว (บัสข้อมูลแบบทิศทางเดียว) 2. สื่อสารสอง (ครึ่งเพล็กซ์) ข้อมูลสามารถส่งได้ทั้งสองสถานี แต่จะต้องส่งผลกระทบกันและรับกันไม่ได้ 3. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex) ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ ในเวลาเดีย วกัน

10. รูปแบบของการติดต่อสื่อสารข้อมูบแบบอนุกรม