KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH by Mind Map: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. KHÁI NIỆM, GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ TSCĐ

1.1. KHÁI NIỆM, GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH

1.1.1. KHÁI NIỆM là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

1.1.2. PHÂN LOẠI TSCĐ HỮU HÌNH nhà cửa, máy móc thiết bị, vườn cây lâu năm , súc vật làm việc cho sản xuất, TSCĐ hữu hình khác ,...

1.1.3. GHI NHẬN TSCĐHH VAS 3 quy định phải thỏa mãn 4 tiêu chí

1.1.4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

1.1.5. CHI PHÍ SAU KHI GHI NHẬN BAN ĐẦU Hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, nếu không tăng lợi ích kinh tế. Vốn hóa và ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình nếu làm tăng lợi ích kinh tế.

1.1.6. KHẤU HAO TSCĐ Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó

1.1.6.1. KHẤU HOA ĐƯỜNG THẲNG Là phương pháp đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất Phương pháp này chỉ dựa trên nhân tố thời gian mà không quan tâm đến công suất hay mức độ sử dụng tài sản

1.1.6.2. KHẤU HAO THEO SỐ DƯ GIẢM DẦN Trong phương pháp này, mức khấu hao được xác định bằng tỷ lệ khấu hao cố định nhân với giá trị còn lại phải tính khấu hao. Tỷ lệ khấu hao cố định được xác định bằng tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng nhân cho một hệ số điều chỉnh

1.1.6.3. KHẤU HAO THEO SẢN LƯỢNG Phương pháp này được áp dụng cho các tài sản mà mức độ sử dụng không đều giữa các năm. Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được tính bằng số lượng sản phẩm như: số lượng sản phẩm sản xuất, số giờ máy chạy, số km xe chạy…

1.1.7. THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN Khi một tài sản không còn hữu ích đối với DN do hư hỏng, lỗi thời hoặc khai thác kém hiệu quả,

1.2. KHÁI NIỆM, GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH

1.2.1. KHÁI NIỆM là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê

1.2.2. PHÂN LOẠI TSCĐ VÔ HÌNH Quyền sử dụng đất;Nhãn hiệu hàng hoá (do mua);Quyền phát hành;Phần mềm máy vi tính;Giấy phép và giấy phép nhượng quyền;Bản quyền, bằng sáng chế;TSCĐ vô hình đang triển khai

1.2.3. GHI NHẬN TSCĐVHTheo VAS 04: Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời định nghĩa về TSCĐ vô hình và bốn (4) tiêu chuẩn ghi .

1.2.4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ tương tư TSCĐ hữu hình

1.2.5. CHI PHÍ SAU KHI GHI NHẬN BAN ĐẦU tương tự TSCĐ hữu hình

2. ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

2.1. Tài khoản sử dụng

2.1.1. Tài khoản 211/213

2.1.1.1. BÊN NỢ

2.1.1.1.1. Nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ (do mua sắm, xây dựng, nhận vốn góp, được cấp …) Điều chỉnh tăng nguyên giá

2.1.1.2. BÊN CÓ

2.1.1.2.1. Nguyên giá TSCĐ giảm trong kỳ (do nhượng bán, thanh lý, kiểm kê phát hiện thiếu …) Điều chỉnh giảm nguyên giá

2.1.1.3. DƯ NỢ

2.1.1.3.1. Nguyên giá TSCĐ hiện có ở DN

2.1.2. Tài khoản 214

2.1.2.1. BÊN NỢ

2.1.2.1.1. Giá trị hao mòn của TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán, góp vốn liên doanh, ...

2.1.2.2. BÊN CÓ

2.1.2.2.1. Giá trị hao mòn của TSCĐ tăng do trích khấu hao

2.1.2.3. DƯ NỢ

2.1.2.3.1. Giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ hiện có tại đơn vị

2.2. Các nghiệp vụ phát sinh cơ bản

2.2.1. Ngiệp vụ tăng TSCĐ

2.2.1.1. Mua ngoài, xây dựng đưa vào sử dụng, biếu tặng, trao đổi

2.2.2. Ngiệp vụ giảm TSCĐ

2.2.2.1. Thanh lý bán nhượng

3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ hữu hình về những thông tin sau: Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình; Phương pháp khấu hao; thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao; Nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ.

4. Ý NGHĨA THÔNG TIN QUA CÁC TỈ SỐ TÀI CHÍNH

4.1. CÁC CHỈ TIÊU TÀI SẢN DÀI HẠN

4.1.1. "Vòng quay TS dài hạn"="Doanh thu" /"Tài sản dài hạn"

4.1.2. "Vòng quay TSCĐ"="Doanh thu" /"Tài sản cố định"