ประเภทและลักษณะของโครงงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทและลักษณะของโครงงาน by Mind Map: ประเภทและลักษณะของโครงงาน

1. โครงงานประเภททดลอง

1.1. เช่น ยากันยุงสมุนไพร

1.2. ไข่เค็มสูตรใหม่

2. โครงงานประเภทสำรวจ

2.1. เช่น การสำรวจมลภาวะในชุมชน

2.2. ลักษณะนามในภาษาถิ่น

3. โครงงานประเภททฤษฏี

3.1. เกษตรผสมผสาน

3.2. คณิตคิดลัด

4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

4.1. ภาชนะจากพืช

4.2. เครื่องช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ