Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Class Syllabus by Mind Map: Class Syllabus

1. หลักการและเหตุผล

1.1. โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศและโลก

1.2. โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและป้องกันได้

1.3. เป็นผู้ให้ความรู้ในการปองกันโรคไข้เลือดออก

1.4. เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

2. วัตถุประสงค์

2.1. ‭เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง‬

2.2. ‭เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย‬

2.3. สร้างความตระหนักความรับผิดชอบและการทำประโยชน์ต่อชุมชน ให้กับประชาชนในพื้นที่‬และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ประโยชน์ทร่คาดว่าจะได้รับ

3.1. ต่อประชาชน

3.1.1. ประชาชนตระหนักรู้ในการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แม่น้ำยุงลาย‬

3.1.2. ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและสร้างประโยชน์แก่สังคม‬

3.2. ต่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

3.2.1. สริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและการสร้างประโยชน์แก่สังคม‬

3.2.2. เสริมสร้างศักยภาพการการเป็นผู้นำด้านสุขภาพ‬

4. วิธีการดำเนินการ

4.1. 1.สำรวจและค้นหาปัญหาในการจัดตั้งโครงการ

4.2. 2.การวางแผนโครงการและจัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ

4.3. 3. หลังโครงการได้รับอนุมัติ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันวางแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์เรื่อง รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

4.4. 4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและสถานที่ ที่จะใช้ในการอบรม

4.5. 5.รณรงค์และให้สุขศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดยุงลายโดยวิธี

4.5.1. ทางกายภาพ

4.5.2. ใช้สารเคมี

4.5.3. ทางชีวภาพสนับสนุน

4.6. 6.ออกปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกัน ควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

4.7. 7. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด