Không để thành bãi rác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Không để thành bãi rác by Mind Map: Không để thành bãi rác

1. Nguyên tắc 4 " không"

1.1. 1. Không nói xấu bạn bè,đồng nghiệp

1.2. 2. Không Post nội dung mang tính tiêu cực

1.3. 3. Không nội dung " chính trị"

1.4. 4. Không đưa hình ảnh nhậu nhẹt, karaoke...

2. Nguyên tắc 4 " hạn chế"

2.1. 1. Hạn chế Post quá nhiều hình ảnh cá nhân

2.2. 2. Hạn chế Post hình ảnh gia đình, con cái

2.3. 3. Quảng cáo quá nhiều về sản phẩm

2.4. 4. Nói quá so với sự thật của sản phẩm