KHAI THÁC KHÁCH HÀNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KHAI THÁC KHÁCH HÀNG by Mind Map: KHAI THÁC KHÁCH HÀNG

1. NỘI BỘ

2. Thành Phố Rạch Giá

2.1. an bình

2.1.1. NGUYỄN TRUNG TRỰC

2.1.1.1. DOANH NGHIỆP

2.1.1.2. CÁ NHÂN

2.1.2. NGUYỄN CHÍ THANH

2.1.3. MAI THỊ HỒNG HẠNH

2.2. An Hòa

2.3. Rạch Sỏi

3. Hòn Đất

4. HÀ TIÊN

5. QUI TRÌNH - HỆ THỐNG

5.1. NỘI BỘ

5.2. SẢN PHẨM

5.3. MARKETING

5.4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

5.5. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

5.6. QUẢNG BÁ

6. SẢN PHẨM

7. MARKETING

8. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

9. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

10. QUẢNG BÁ