🌹การถนอมอาหาร🌹

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
🌹การถนอมอาหาร🌹 by Mind Map: 🌹การถนอมอาหาร🌹

1. 🍒2) ให้ครวามร้อนอุณหภูมิสูงกว่า ~100องศาเซเซียสเรียกว่า การสเตอรี่ไลซ์ ใช่ความร้อนที่สูงกว่า พาสเจอไรซ์ อาหารที่ผ่านกระบวนการสเตอรี่ไลซ์ ถือว่าเป็นอาหารปลอดเชื้อ🍨🍯

2. 🌷1) ให้ความร้อนอุณหภูมิต่ำกว่า ~100องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วปริมาณ 4.4 องศาเซลเซียส วิธีนี้ได้แก่ น้ำนม น้ำผลไม้🌻🍓

3. 🍓🌡การถนอมอาหารด้วยความร้อน🌞🌡

4. 🌶🌶1) การถนอมอาหารโดยใช่อุณหภูมิต่ำเป็นจุดเยือกเเข็งหรือแช่เยือกแข็ง ใช่อุณหภูมิประมาณ~10องศาเซลเซียส เพื่อให้น้ำที่อยูในอาหารกลายเป็นน้ำแข็ง วิธีนี้สามารถเก็บรักษาได้นาน🌶🌶

5. 🌻การถนอมอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำ🌻