จุลินทรีย์ในอาหาร💓

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จุลินทรีย์ในอาหาร💓 by Mind Map: จุลินทรีย์ในอาหาร💓

1. แบคทีเรีย😎

1.1. แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดประมาณ 1-5 ไมโครเมตร😝

1.2. ผนังเซลล์เป็นสารประกอบชเพปทิโดไกลแคน😙

1.3. ภายในเซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มสารพันธุกรรมและไม่มีโครงสร้างอื่นอีกหลายชนิด เช่น กอลจิบอดี ไมโทคอนเดรีย เป็นต้น😼

1.4. แบคทีเรียที่พบส่วนใหญ่มีเซลล์เดียวหรืออาจอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นสายมีหลายรูปแบบ😈

1.5. เช่น แบคทีเรียทรงกลม หรือค็อกคัส(coccus) แบคทีเรียทรงแท่งหรือบาซิลลัส(bacillus) และแบคทีเรียทรงเกลียว หรือสไปริลลัม(spirallin)😃

2. ยีสต์😋

2.1. ยีสต์ เป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ในธรรมชาติเช่น ในดิน น้ำ ผลไม้ ธัญพืช ฯลฯ ยีสต์ส่วนใหญ่ มักอยู่เป็นเซลล์เดี่ยว ยีสต์สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ สามารถเจริญในช่วงอุณหภูมิ 20 - 30 องศา เซลเซียส โดยทั่วไปเจริญเติบโตได้ดีในอาหารที่มีสภาพความเป็นกรด ที่มีค่า pH ระหว่าง 3.5-3.8📓

3. เชื้อรา😅

3.1. เชื้อราเป็นจุลินทรีย์มีลักษณะเป็นเส้นใย เรียกว่าไฮฟา(hypha) เส้นใยอาจมีเยื่อกั้น ทำให้เป็นเซลล์หรือไม่มี เยื่อกั้น กลุ่มของเส้นใหญ่ ไฮฟา เรียกว่าไมซีเลียม(mycelium) 📩

3.2. ทำหน้าที่ยึดเกาะอาหาร และส่งเอนไซม์ ไปสลายอาหารภายในเซลล์และดูดซับสารอาหารที่ ย่อยแล้ว กลับเข้าสู่เซลล์ เชื้อราแต่ละชนิด มีสีของเส้นใยแต่สปอร์ที่แตกต่างกัน🎓