จุลินทรีย์ในอาหาร (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จุลินทรีย์ในอาหาร (1) by Mind Map: จุลินทรีย์ในอาหาร (1)

1. แบคทีเรีย😱

1.1. ความหมาย สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

1.2. โทษ ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร และทำให้เกิดโรคเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีสารพิษ

1.3. ประโยชน์ ช่วยป้องกันและรักษาโรค ช่วยย่อยอาหารและกระตุ้นให้มัสุขภาพดีได้ และสามารถนำมาทำ ปลาร้า ผักดอง นมเปรี้ยวได้

2. เชื้อรา👾

2.1. ความหมาย จุลินทรียฺในกลุ่มฟังไจ(Fungi) ราเจริญเติบโตได้ในภาวะที่มีอากาศเท่านั้น

2.2. ประโยชน์ สามารถนำมาหมักเป็น ซีอิ้วได้ สร้างสารในอาหารแห้งได้ราบางชนิด สามารถนำมาใช้ควบคุมทำลายหรือยับยั้งเชื้อราในดินสาเหตุโรคพืชที่ก่อให้เกิดอาการโรค"รากเน่า"

2.3. โทษ ราบางชนิดปนเปื้อนอยู่บนกระดาษและบางชนิดอยู่ในอากาศ ราบางชนิดสามารถสร้างสารพิษที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

3. สาหร่าย

3.1. ความหมาย เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีลักษณะคล้ายพืช แต่ไม่มีส่วนที่เป็นราก ลำต้นและใบที่แท้จริง มีขนาดตั้งแต่เล็กมากมีเซลล์เดียวไปจนถึงขนาใหญ่ที่มึเซลล์จำนานมาก

3.2. ประโยชน์ สามารถนำมาทำเป็นอาหาร ใช้ในการกำจัดน้ำเสีย ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

3.3. โทษ สาหร่ายที่มึขนาดเล็กบางชนิดที่สร้างสารพิษ และปล่อยสู่แหล่งน้ำเมื่อเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถสร้างสารพิษได้

4. ยีสต์👻

4.1. ความหมาย เป็นเซลล์เดียวมีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปร่างกลม สามเหลี่ยม ส่วนใหญ่มีการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ

4.2. ประโยชน์ สามารถนำมาทำขนม เช่น ขนมปัง และสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายชนิด

4.3. โทษ ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร ซึ่งจะเจริญเติบโตบนอาหร