นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. เทคโนโลยีการสอน

1.1. ความหมายของเทคโนโลยีการสอน

1.1.1. บทบาทของเทคโนโลยีการสอน

1.1.1.1. 1. บทบาทด้านการจัดการ 2. บทบาทด้านการพัฒนา 3. บทบาทด้านทรัพยากร 4. บทบาทด้านผู้เรียน

1.1.2. การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบและส่งเสริมระบบการเรียนการสอน

1.2. การนำเอาเทคโนโลยีการสอนมาใช้ และการนำเทคโนโลยีการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษา

1.3. ความสำคัญของเทคโนโลยีการสอน

2. นวัตกรรม

2.1. ความหมาย

2.1.1. นวัตกรรม เป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ที่แปลกไปจาก เดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้น หรือการ ปรับปรุงเสริมแต่งของเก่า และสิ่งเหล่านี้ได้รับ การทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ทำให้ ระบบบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัญชลี โพธิ์ทอง และคณะ)

2.1.2. ตรงกับศัพท์บัญญัติทางวิชาการ ที่ว่า : นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมโดยผ่าน การทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

2.2. ความสำคัญ

2.2.1. 1. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.2. 2.การศึกษาต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม

2.2.3. 3. สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

2.2.4. 4.การแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ

2.3. รูปแบบ

2.3.1. เป็นความคิดเห็นหรือปฎิบัติการใหม่อย่างแท้จริง

2.3.2. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

2.3.3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัย

2.4. ประเภท

2.4.1. มีการจัดระบบขั้นตอนการดำเนินการให้เหมาะสมก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

2.4.2. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ

2.4.2.1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

2.4.2.2. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อ เอื้อต่อการบริหาร

2.4.3. นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ

2.4.3.1. พัฒนาวิธี / การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน (ปกติ)

2.4.3.2. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนซ่อมเสริม

2.4.3.3. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนรายบุคคล

2.4.3.4. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนแบบ ร่วมมือ/เรียนเป็นกลุ่ม

2.4.4. นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2.4.4.1. พัฒนาวิธี / การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม

2.4.4.2. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนเสริมเพื่อ พัฒนาคุณธรรมฯ

2.4.5. นวัตกรรมด้านอื่นๆ หรือ สิ่งประดิษฐ์ (สื่อ)ใหม่ๆ

2.4.5.1. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์

2.4.5.2. พัฒนาสื่อการ เรียน

2.4.6. นวัตกรรมสื่อการสอน

2.4.6.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.4.6.2. บทเรียนสำเร็จรูป

2.5. การประเมิน

2.5.1. 1.การวิเคราะะห์ปัญหา

2.5.1.1. เป็นการทำให้ปัญหาสิ้นสุดโดยการใช้ข้อมูลต่างๆและวิธีที่จะช่วยตัดสินใจ

2.5.2. 2.เกณฑ์การประเมิน

2.5.2.1. 1.บูรณาการภายในวิชา

2.5.2.1.1. เป็นการเชื่อมโยงการสอนระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาเข้าด้วยกัน

2.5.2.2. เทคนิคการใช้เกรฑ์เพื่อประเมินการสอนหรือประเมินโครงสร้างทางเทคโยนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.5.3. 3.การประเมินความก้าวหน้า

2.5.3.1. มีการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจาการประเมินความก้าวหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป

2.5.4. 4.การประเมินผลสรุป

2.5.4.1. มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมที่จะตัดสินใจกับการดำเนินงาน

3. ตัวอย่างนวัตกรรมสื่อการสอน

3.1. ชุดการสอน (Instructional Module)

3.2. การประชุมทางไกล (Teleconference)

3.3. มัลติมีเดีย (Multimedia)

3.4. วีดิทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Video)

3.5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

4. ตัวอย่างด้านวิธีการสอน

4.1. ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ

4.1.1. พัฒนาวิธี / การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน (ปกติ)

4.1.1.1. เป็นการเรียนการสอนที่เน้นบทบาทของผู้เรียนหรือผู้สอนเป็นบทนำในการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ลักษณะของผู้เรียน บริบทการเรียนรู้ ภาระงานเพื่อการเรียนรู้

4.1.2. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนซ่อมเสริม

4.1.2.1. การจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให้มีประสิทธิภาพ เพราะผูเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล

4.1.3. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนรายบุคคล

4.1.3.1. การสอนรายบุคคลหรือการเรียนด้วยตนเอง เป็นการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเล่าเรียนได้ด้วยตนเองและก้าวไปตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อม

4.1.4. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนแบบ ร่วมมือ/เรียนเป็นกลุ่ม

4.1.4.1. การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือเป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานแบบเป็นกลุ่ม

4.1.5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน (สื่อเดียว สื่อ ประสม สื่อสมัยใหม่ฯ)

4.1.5.1. เป็นการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนสือการสอนให้มีเนื้อหาคอบคลุมกว่าเดิมและตัวสื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น

4.1.6. พัฒนาวิธี / เทคนิคการใช้สื่อ

4.1.6.1. เป็นการนำความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้มีความน่าสนใจ จากการใช่สื่อการสอนประกอบ

4.2. นวัตกรรมด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม

4.2.1. พัฒนาวิธี / การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาคุณธรรม

4.2.1.1. เป็นการเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้รู้และเข้าใจ

4.2.2. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนเสริมเพื่อ พัฒนาคุณธรรมฯ

4.2.2.1. การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เข้ามาเชื่อมโยงหรือจะยึดการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เป็นแกนแล้วนำการแนะแนวเข้ามาเชื่อมโยง

4.2.3. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการสอนแบบร่วมมือ/ เรียนเป็นกลุ่ม

4.2.3.1. การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือเป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานแบบเป็นกลุ่ม

4.2.4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน (สื่อเดียว สื่อประสม สื่อสมัยใหม่ฯ)

4.2.4.1. เป็นการปรับปรุงสือการสอนให้มีเนื้อหาคอบคลุมกว่าเดิมและตัวสื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น

4.2.5. พัฒนาวิธี / เทคนิค /ระบบการกิจกรรมเสริม หลักสูตร

4.2.5.1. เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่นอกเหนือจากหลักสูตรโดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร

4.2.6. พัฒนาวิธี / เทคนิคการใช้สื่อ

4.2.6.1. เป็นการนำความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้มีความน่าสนใจ จากการใช่สื่อการสอนประกอบ

5. ขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา

5.1. การออกแบบ

5.1.1. กระบวนการในการกำหนดสภาพของการเรียนรู้

5.1.1.1. ออกแบบระบบการสอน

5.1.1.1.1. วิเคราะห์

5.1.1.1.2. ออกแบบ

5.1.1.1.3. พัฒนา

5.1.1.1.4. นำไปใช้

5.1.1.1.5. ประเมิน

5.1.1.2. ออกแบบสาร

5.1.1.2.1. เป็นการวางแผน เปลี่ยนแปลงสารเน้นทฤษฎีการเรียน

5.1.1.3. กลยุทธ์การสอน

5.1.1.3.1. เน้นที่การเลือก ลำดับเหตุการณ์ กิจกรรมในบทเรียน

5.2. การพัฒนา

5.2.1. กระบวนการเปลี่ยนการออกแบบ

5.2.1.1. เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์

5.2.1.1.1. หนังสือ

5.2.1.1.2. หนังสือพิมพ์

5.2.1.1.3. ภาพถ่าย

5.2.1.2. เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

5.2.1.2.1. เครื่องฉาย

5.2.1.2.2. เครื่องเสียง

5.2.1.3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5.2.1.3.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

5.2.1.3.2. โทรคมนาคม

5.2.1.3.3. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

5.3. การใช้

5.3.1. ใช้กระบวนการ และแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

5.3.1.1. ใช้สื่อ

5.3.1.1.1. การใช้สื่อเพื่อการเรียน

5.3.1.2. แพร่กระจายนวัตกรรม

5.3.1.2.1. กระบวนการสื่อความหายรวมถึงวางยุทธศาสตร์

5.3.1.3. นำไปใช้

5.3.1.3.1. การใช้สื่อการสอนในสถานการณ์จริง

5.3.1.4. นโยบาย หลักการและกฎข้อบังคับ

5.3.1.4.1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ

5.4. การจัดการ

5.4.1. ควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน จัดการ ประสานงาน ให้คำแนะนำ

5.4.1.1. โครงการ

5.4.1.2. แหล่งทรัพยากร

5.4.1.3. ระบบส่งถ่าย

5.4.1.4. สารสนเทศ

5.5. การประเมิน

5.5.1. หาข้อมูลเพื่อกำหนดความเหมาะสมของการเรียนการสอน

5.5.1.1. วิเคราะห์ปัญหา

5.5.1.1.1. ทำให้ปัญหาสิ้นสุด

5.5.1.2. เกณฑ์การประเมิน

5.5.1.2.1. ใช้เกณฑ์ประเมิน

5.5.1.3. ประเมินความก้าวหน้า

5.5.1.3.1. ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจากการประเมินความก้าวหน้า

5.5.1.4. ประเมินผลสรุป

5.5.1.4.1. ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมตัดสินใจในการดำเนินงาน

6. ตัวอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหลักสูตรการสอน

6.1. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์

6.1.1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการในการจัดกิจกรรมและประสลการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

6.1.1.1. เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในบทเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น

6.2. หลักสูตรท้องถิ่น

6.2.1. คือ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

6.3. หลักสูตรรายบุคคล

6.3.1. เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตามอัตภาพเพื่อตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ

6.4. หลักสูตรบูรณาการ

6.4.1. 2.บูรณาการระหว่างวิชา

6.4.1.1. - บูรณาการแบบสอดแทรก

6.4.1.2. - บูรณาการแบบคู่ขนาน

6.4.1.3. - บูรณาการแบบสหวิทยาการ