Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tổ chức by Mind Map: Tổ chức

1. Minh bạch

1.1. Thông tin

1.1.1. Tổ chức : Ban chủ nhiệm, thành viên, dự án, chương trình,....

1.1.2. Sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị cốt lõi

1.2. Tài chính

1.2.1. Mục đích và phương pháp giải ngân hiệu quả

1.2.2. Thu và chi công khai minh bạch

2. Mục đích cộng đồng