เทคโนโลยีชีวภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีชีวภาพ by Mind Map: เทคโนโลยีชีวภาพ

1. กระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมีลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ

2.1. ด้านการเกษตร

2.1.1. การพัฒนาและปรับปรุงพันธ์พืช โดย การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื้อ(tissue culture)

2.2. ด้านการแพทย์

2.2.1. การโคลนยีน (gene cloning)

2.3. ด้านวิทยาศาสตร์

2.3.1. การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprinting)

3. เทคโนโลยีชีวภาพ จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือและการประยุกต์ใช้งาน, มันมักจะคาบเกี่ยวกับสาขา (ที่เกี่ยวข้องกับ) วิศวกรรมชีวภาพและวิศวกรรมชีวการแพทย์

4. พันธุวิศวกรรม

4.1. วิศวกรรมพันธุศาสตร์(อังกฤษ: Genetic engineering), หรือที่เรียกว่า "การดัดแปลงพันธุกรรม" (อังกฤษ: genetic modification) คือการยักย้ายถ่ายเทโดยตรงของจีโนมของสิ่งมีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ. ดีเอ็นเอใหม่อาจถูกแทรกอยู่ในจีโนมของเจ้าภาพโดยตอนแรกต้องแยกและคัดลอกสารพันธุกรรมที่น่าสนใจ โดยใช้วิธีการโคลนิงโมเลกุลเพื่อสร้างลำดับดีเอ็นเอขึ้นมาอันหนึ่ง, หรือโดยการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ, 

5. การโคลน

6. การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

6.1. การตรวจลายพิมพ์ DNA จากด้วยวิธีการทำ RFLP ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดได้