การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูลจากโปรแกรมและคำสั่งจากผู้ใช้

1.2. โดยแปลงข้อมูลที่รับให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล

1.3. ส่งไปยังหน่วยความจำ เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลาง

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

2.1. หน้าที่

2.2. ประกอบด้วย

2.2.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

2.2.1.1. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

2.2.1.2. เวลาในการประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับ

2.2.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit)

2.2.2.1. คำนวณทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร

2.2.2.2. เปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์ เช่น มากกว่า น้อยกว่า 

3. หน่วยความจำ (Memory Unit)

3.1. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)

3.1.1. หน่วยความจำแรม (RAM : Random Access Memory) 

3.1.1.1. เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล

3.1.1.2. ข้อมูลและซอฟต์แวร์นี้จะถูกลบหายไปทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์

3.1.2. หน่วยความจำรอม (ROM : Read Only Memory)

3.1.2.1. เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

3.1.2.2. ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจากโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

3.1.2.3. ข้อมูลในหน่วยความจำรอมจะไม่ถูกลบหายไปถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.3. หน่วยความจำซีมอส (CMOS Memory) 

3.1.3.1. เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์

3.1.3.1.1. เช่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์ 

3.2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) 

3.2.1. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อให้สามารถนาข้อมูล ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้ 

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit

4.1. หน้าที่

4.1.1. ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ทั้งในขณะที่ทำการประมวลผลและหลังจากการประมวลผลเสร็จแล้ว

4.1.2. จะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลงให้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจ โดยทั่วไปจะใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก

4.1.3. ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์