ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. การสื่อสารข้อมูล

1.1.1. กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มักอยู่ห่างไกลกัน และจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมููล

1.2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.2.1. การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายร่วมกันได้

1.3. ระบบสื่อสารข้อมูล

1.3.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์โดยผ่านสื่อหรือตัวกลาง โดยอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลจะมีการทำงานร่วมกันของส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งประสิทธิภาพของระบบสื่อสารข้อมูลจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ

1.3.1.1. 1. ตรงเป้าหมาย

1.3.1.2. 2. ความถูกต้อง

1.3.1.3. 3. ความทันสมัย

1.3.1.4. 4. ความคลาดเคลื่อน

2. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล(Components of Data Communication System)

2.1. ข่าวสาร (Message)

2.1.1. ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อาจเป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ

2.2. ผู้ส่ง (Sender/Source)

2.3. ผู้รับ (Receiver/Destination)

2.4. สื่อกลาง (Transmission Medium)

2.4.1. อาจจะเป็นสายไฟเบอร์ออปติก สายเกลียวคู่ หรืออาจเป็นคลื่นวิทยุที่มีคลื่นพา (Carrier Wave) ในการนำข้อมูลไปพร้อมกับคลื่นวิทยุไปสู่เครื่องรับ เป็นต้น

2.5. โพรโทคอล (Protocol)

2.5.1. กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา

3. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resources Sharing)

3.2. การแชร์ไฟล์ ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.3. สามารถบริหารจัดการทำงานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง (Centralized Management)

3.4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่าย(Communication) ได้หลายรูปแบบ

3.5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย (Network Security)

4. ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์

4.1. ตัวอักษร (Text)

4.1.1. ใช้แทนตัวอักขระ

4.2. ตัวเลข (Number)

4.2.1. ข้อมูลตัวเลขที่สื่อสารในคอมพิวเตอร์

4.3. รูปภาพ (Images)

4.3.1. ใช้ชุดของบิตที่เป็นเลขฐานสองโดยเป็นชุดตาราง 2 มิติ (Matrix) ที่ใช้อ้างอิงตำแหน่ง (Pixel) ซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรียงกันประกอบเป็นรูปภาพ

4.4. เสียง (Audio)

4.4.1. ข้อมูลเสียงหรือดนตรีที่สื่อสารในคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง จะแตกต่างจากตัวอักษร ตัวเลข และรูปภาพเพราะข้อมูลเสียงจะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อกที่เป็นสัญญาณคลื่น

4.5. วิดีโอ (Video)

5. ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

5.1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simplex)

5.2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half-Duplex)

5.3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full - Duplex )