องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล (input unit)

1.1.1. แผงแป้นอักขระ

1.1.2. เมาส์

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

1.3. หน่วยแสดงผล (output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์

1.3.1. จอภาพ

1.3.2. เครื่องพิมพ์

2. ซอฟต์แวร์

2.1. คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์

2.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1.1. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ

2.1.1.1.1. ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส

2.1.1.1.2. ระบบปฏิบัติการดอส

2.1.1.1.3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1.2.1. คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

2.1.2.1.1. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.1.2.1.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.1.2.1.3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.1.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

3. ข้อมูล

3.1. ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์

3.2. ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4. บุคลากร

4.1. เป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของระบบสารสนเทศ ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามความต้องการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. จำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน

5.1.1. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

5.1.2. ขั้นตอนการประมวลผล

5.1.3. ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย

5.1.4. ขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย