ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมาย

1.1. การสื่อสาร

1.1.1. กระบวนการถ่ายทอดสารหรือสื่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางนำสารหรือสื่อ

1.2. การสื่อสารข้อมูล

1.2.1. วิธีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มักอยู่ห่างไกลกัน

1.3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3.1. การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

1.4. ระบบสื่อสารข้อมูล

1.4.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์โดยผ่านสื่อหรือตัวกลางที่อาจเป็นสายเคเบิลในการเชื่อมต่อหรือไม่ใช้สายก็ได้ประสิทธิภาพของระบบสื่อสารข้อมูลนี้ จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ ดังนี้

1.4.1.1. ตรงเป้าหมาย

1.4.1.2. ความถูกต้อง

1.4.1.3. ความทันสมัย

1.4.1.4. ความคลาดเคลื่อน

2. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล

2.1. ข่าวสาร (Message)

2.2. ผู้ส่ง (Sender/Source)

2.3. ผู้รับ (Receiver/Destination)

2.4. สื่อกลาง (Transmission Medium)

2.5. โพรโทคอล (Protocol)

2.5.1. กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้การสื่อสารบรรลุผล

3. ประโยชน์

3.1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resources Sharing)

3.2. การแชร์ไฟล์ การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.3. สามารถบริหารจัดการทำงานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง

3.4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่าย ได้หลายรูปแบบ

3.5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย

4. ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์

4.1. ตัวอักษร (Text) ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ ซึ่งจะแทนด้วยรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสแอสกี

4.2. ตัวเลข (Number) จะต้องแปลงเลขฐานสิบที่ป้อนเข้าไปให้เป็นชุดของเลขฐานสองที่เรียกว่ารหัสแอสกี

4.3. รูปภาพ (Images) ข้อมูลรูปภาพจะใช้ชุดของบิตที่เป็นเลขฐานสองโดยเป็นชุดตาราง 2 มิติ (Matrix) ที่ใช้อ้างอิงตำแหน่ง (Pixel) ซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรียงกันประกอบเป็นรูปภาพ

4.4. เสียง (Audio) ข้อมูลเสียงจะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อกที่เป็นสัญญาณคลื่น

4.5. วิดีโอ (Video) เป็นข้อมูลรูปภาพที่มีความต่อเนื่องกัน ประกอบด้วยข้อมูลเสียงควบคู่กันไป

5. ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

5.1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simplex)

5.1.1. เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือข้อมูลถูกส่งไปในทางเดียว

5.1.1.1. สถานีวิทยุกระจายเสียง

5.1.1.2. การแพร่ภาพทางโทรทัศน์

5.2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half-Duplex)

5.2.1. เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้

5.2.1.1. การใช้วิทยุสื่อสาร คือจะต้องสลับกันพูด

5.3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full - Duplex )

5.3.1. เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก

5.3.1.1. การพูดทางโทรศัพท์