ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. การสื่อสาร

1.1.1. หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางนำสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

1.2. การสื่อสารข้อมูล

1.2.1. หมายถึง กระบวนการหรือวิธีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลกันและจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมููล

1.3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3.1. หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายร่วมกันได้

1.4. ระบบสื่อสารข้อมูล

1.4.1. หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์โดยผ่านสื่อหรือตัวกลางที่อาจเป็นสายเคเบิลในการเชื่อมต่อหรือไม่ใช้สายก็ได้ ซึ่งประสิทธิภาพของระบบสื่อสารข้อมูลนี้ จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ

1.4.1.1. ตรงเป้าหมาย

1.4.1.2. ความถูกต้อง

1.4.1.3. ความทันสมัย

1.4.1.4. ความคลาดเคลื่อน

2. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล

2.1. ข่าวสาร

2.1.1. ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อาจเป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ

2.2. ผู้รับ

2.2.1. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลข่าวสาร

2.3. ผู้ส่ง

2.3.1. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรับข่าวสารจากผู้ส่ง

2.4. สื่อกลาง

2.4.1. ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจากเครื่องส่งไปสู่เครื่องรับ

2.5. โพรโทคอล

2.5.1. ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

3. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

3.2. การแชร์ไฟล์ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

3.3. สามารถบริหารจัดการทำงานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง

3.4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่ายได้หลายรูปแบบ

3.5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย

4. ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์

4.1. ตัวอักษร

4.2. ตัวเลข

4.2.1. ต้องแปลงเลขฐานสิบที่ป้อนเข้าไปให้เป็นชุดของเลขฐานสองที่เรียกว่ารหัสแอสกี

4.3. รูปภาพ

4.3.1. จะใช้ชุดของบิตที่เป็นเลขฐานสองโดยเป็นชุดตาราง 2 มิติ ที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรียงกันประกอบเป็นรูปภาพ

4.4. เสียง

4.4.1. ข้อมูลเสียงจะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อกที่เป็นสัญญาณคลื่น

4.5. วีดิโอ

5. ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

5.1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์

5.1.1. ป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว

5.2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์

5.2.1. เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้

5.3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม

5.3.1. เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก