องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล (input unit)

1.1.1. แผงแป้นอักขระ

1.1.2. เมาส์

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

1.3. หน่วยแสดงผล (output unit)

2. ซอฟต์แวร์

2.1. คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์

2.2. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.2.1. คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ

2.2.1.1. ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส

2.2.1.2. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.2.1.3. ระบบปฏิบัติการดอส

2.3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.3.1. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

2.3.1.1. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.3.1.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.3.1.3. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

2.3.1.4. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

3. ข้อมูล

3.1. ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง

3.2. มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้น

4. บุคลากร

4.1. เป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของระบบสารสนเทศ

4.2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

5.1.1. 1) วิธีวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติงาน (Mission Analysis)

5.1.2. 2) วิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis)

5.1.3. 3) วิเคราะห์งาน (Task Analysis)

5.1.4. 4) วิเคราะห์วิธีการและสื่อ (Method-Means Analysis)

5.2. ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์ระบบ (System Synthesis)

5.2.1. 1) การเลือกวิธีการหรือกลวิธี

5.2.2. 2) ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.2.3. 3) ประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน

5.3. ขั้นที่ 3 การสร้างแบบจำลอง (Construct a Model)