การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์

1.1. คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

2. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

2.1. ทำหน้าที่รับข้อมูล โปรแกรม และคำสั่งจากผู้ใช้ โดยจะแปลงข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปยังหน่วยความจำ เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป

3. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือ ซีพียู (CPU)

3.1. ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานทั้งหมด

3.1.1. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit)

3.1.1.1. ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์และเปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์

3.1.2. หน่วยควบคุม (Control Unit)

3.1.2.1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน โดยจะดูแลเวลาในการประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับ ให้มีการประมวลผลเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา

4. หน่วยความจำ (Memory Unit)

4.1. ทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกลาง

4.1.1. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)

4.1.1.1. หน่วยความจำแรม (RAM : Random Access Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล

4.1.1.2. หน่วยความจำรอม (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

4.1.1.3. หน่วยความจำซีมอส (CMOS Memory) เก็บข้อมูลสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์

4.1.2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

4.1.2.1. ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อให้สามารถนำข้อมูล ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้นกลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำสำรองมีทั้งที่เป็นข้อมูลดิบและสารสนเทศต่าง ๆ

5. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

5.1. ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ทั้งในขณะที่ทำการประมวลผลและหลังจากการประมวลผลเสร็จแล้ว ซึ่งจะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลงให้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจ โดยทั่วไปจะใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก