ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล

1.1. ข่าวสาร

1.1.1. ข้อมูลหรือสารสนเทศที่อาจเป็นข้อความ ตัวเลข

1.2. ผู้ส่งสาร

1.2.1. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลข่าวสาร

1.3. ผู้รับสาร

1.3.1. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรับข่าวสารจากผู้ส่ง

1.4. สื่อกลาง

1.4.1. ให้ข้อมูลข่าวสารเดินทางจากเครื่องส่งไปสู่เครื่องรับ

1.4.2. อาจจะเป็นสายไฟเบอร์ออปติก สายเกลียวคู่ หรืออาจเป็นคลื่นวิทยุพา

1.5. โพรโทคอล

1.5.1. กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆที่กำหนดเพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร

2. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2.1.1. การใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกัน

2.2. การแชร์ไฟล์

2.2.1. เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้วสามารถทำได้สะดวกอย่างรวดเร็ว

2.3. สามารถบริหารจัดการทำงานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง

2.4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่ายได้หลายรูปแบบ

2.5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย

3. ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์

3.1. ตัวอักษร ใช้แทนตัวอักขระต่างๆ

3.1.1. อักขระจะแทนด้วยรหัสต่างๆ เช่น รหัสแอสกี

3.2. ตัวเลขข้อมูลตัวเลขที่สื่อสารในคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ใช้ค่าตัวเลขที่ผู้ใช้ความถี่หรือส่งเข้าในคอมพิวเตอร์

3.2.1. ต้องมีแปลงเลขฐานสิบที่ป้อนเข้าไปให้เป็นชุดของเลขฐานสองที่เรียกว่ารหัสแอสกี

3.3. รูปภาพ ข้อมูลรูปภาพที่สื่อสารในคอมพิวเตอร์

3.3.1. ใช้ชุดของบิตที่เป็นเลขฐานสองโดยเป็นชุดตาราง 2 มิติ ใช้อ้างอิงตำแหน่งPixalซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เรียงกันประกอบเป็นรูปภาพ

3.4. เสียง ข้อมูลเสียงหรือดนตรีที่สื่อสารในคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง แตกต่างจากตัวอักษร ตัวเลข และรูปภาพเพราะข้อมูลเสียงจะเป็นสัญญาณแบบแอนะล็อกที่เป็นสัญญาณคลื่น

3.5. วิดีโอ ข้อมูลวิดีโอเป็นข้อมูลรูปภาพหรือภาพยนตร์ที่มีความต่อเนื่องกัน และประกอบด้วยข้อมูลเสียงควบคู่กันไป

4. ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล

4.1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์

4.1.1. เป็นการส่งข้อมูลในทิศทางเดียว คือ ข้อมูลถูกส่งไปในทางเดียว

4.2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์

4.2.1. จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้

4.2.2. เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา

4.3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม

4.3.1. วิธีนี้ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก

4.3.2. รูปแบบส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูล

5. ความหมายของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. การสื่อสาร

5.1.1. กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสารหรือสื่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางนำสารหรือสื่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

5.2. การสื่อสารข้อมูล

5.2.1. กระบวนการหรือวิธีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มักอยู่ห่างไกลกันและจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล

5.3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.3.1. การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายร่วมกันได้

5.4. ระบบสื่อสารข้อมูล

5.4.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างการอุปถัมภ์โดยผ่านสื่อหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันหรือไม่ใช้การเชื่อมโยง โดยอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้

5.4.2. มีการทำงานร่วมกันส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ หรือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่ง ซึ่งประสิทธิภาพของระบบผู้ซื้อสินค้าสื่อสาร Thailand ข้อมูลนี้ จะขึ้นขณะนี้กับปัจจัย 4 ประการดังนี้

5.4.2.1. ตรงเป้าหมาย ระบบสื่อสารที่ดี ข้อมูลจะต้องถูกส่งไปยังเครื่องมือ อุปกรณ์หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเท่านั้น การส่งข้อมูลอย่างไร้เป้าหมาย ข้อมูลจึงเป็นเพียงขยะข้อมูลที่ผู้รับไม่ต้องการและไม่เกิดประโยชน์

5.4.2.2. ความถูกต้อง ระบบการสื่อสารข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและเที่ยงตรง และสามารถปรับให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การตรวจสอบความถูกต้องทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือได้

5.4.2.3. ความทันสมัย ระบบสื่อสารที่ดีจะต้องมีการส่งที่มีความสัมพันธ์กับเวลาจริง การหน่วงเวลาของข้อมูลอาจจะทำให้ข้อมูลที่ได้รับขาดความสมบูรณ์ หรือกล่าวอีกอย่า่งได้ว่า ข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ทันสมัย ไม่ตรงกับความต้องการใช้ผู้ที่จะใช้ข้อมูลในเวลานั้นๆ

5.4.2.4. ความคลาดเคลื่อนหรือความสับสนของระบบสื่อสารข้อมูล

5.4.2.4.1. ต้องมีสัญญาภาพกับสัญญาณเสียงที่ต้องส่งไปแสดงผลลัพธ์สัมพันธ์กัน หากการส่งข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน สัญญาณเสียงถูกส่งมาแสดงผลแล้ว แต่สัญญาณภาพถูกหน่วยเวลา แสดงผลได้ช้ากว่าเสียง 3 วินาที ก็ทำให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้