Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้ต้องหา by Mind Map: ผู้ต้องหา

1. บิดามารดา

1.1. ทรัพย์สิน

1.2. ยานพาหนะ

1.3. พี่น้องของบิดามารดา

2. ทรัพย์สิน

2.1. ปืน

2.1.1. .357

2.1.2. .38

2.1.3. .22

2.2. ที่ดิน

2.2.1. อ.ท่าแซะ

2.2.2. อ.เมืองชุมพร

2.2.3. อ.สวี

3. ยานพาหนะ

3.1. รถยนต์

3.1.1. โตโยต้า

3.1.1.1. 3679

3.1.1.2. 4531

3.1.1.3. 3210

3.1.2. นิสสัน

3.1.2.1. ไม่ทราบทะเบีย

3.1.3. ฮอนด้า

3.1.3.1. ไม่ทราบทะเบียน

3.2. รถ จยย.

3.2.1. ฮอนด้า

3.2.1.1. 3689

3.3. รถจักรยาน

3.3.1. ไบซิเคิล

3.3.1.1. ขายไปแล้ว

4. ครอบครัว

4.1. ภรรยา

4.1.1. ครอบครัว

4.1.2. ยานพาหนะ

4.1.3. ทรัพยสิน

4.2. ลูก

4.2.1. ทรัพย์สิน

4.3. มารดา

4.3.1. ครอบครัว

4.3.2. ยานพาหนะ

5. บัญชีธนาคาร

5.1. ออมสิน

5.2. กรงไทย

5.3. กสิกรไทย

6. โทรศัพท์

6.1. ซัมซุง

6.2. ออปโป้