Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศตามการสนับสนุนระดับการทำงานในองค์กร

1.1. ระบบสารสนเทศสำหรับระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operational – level systems)

1.1.1. ช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนปฏิบัติงานพื้นฐานและงานทำรายการต่างๆขององค์กร

1.1.2. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยการดำเนินงานประจำแต่ละวันและควบคุมรายการข้อมูลที่เกิดขึ้น

1.2. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ชำนาญการ (Knowledge-level systems)

1.2.1. ระบบนี้สนับสนุนผู้ทำงานที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล

1.2.2. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยให้มีการนำความรู้ใหม่มาใช้ และช่วยควบคุมการไหลเวียนของงานเอกสารขององค์กร

1.3. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Management - level systems)

1.3.1. เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตรวจสอบ การควบคุม การตัดสินใจ และการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางขององค์กร

1.4. ระบบสารสนเทศระดับกลยุทธ์ (Strategic-level system)

1.4.1. เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยการบริหารระดับสูง ช่วยในการสนับสนุนการวางแผนระยะยาว

1.4.2. หลักการของระบบ คือ ต้องจัดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกกับความสามารถภายในที่องค์กร

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2.1. ข้อมูล (Data)

2.1.1. ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าที่ได้จะนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ

2.2. สารสนเทศ (Information)

2.2.1. กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น

2.3. การจัดการ (Management)

2.3.1. การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

3. ประเภทของระบบสารสนเทศ

3.1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS)

3.1.1. ทำหน้าที่บันทึกจัดเก็บ ประมวลผลที่เกิดขึ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะทำการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ ระบบประมวลผลนี้จะเป็นระบบที่เชื่อมโยงกิจการกับลูกค้าในระบบต้องสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็น

3.1.2. ระบบนี้จัดทำเพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารระดับต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประจำได้

3.1.3. ผลลัพธ์ของระบบนี้มักจะอยู่ในรูปของรายงานที่มีรายละเอียด

3.2. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems- OAS)

3.2.1. เป็นระบบที่สนับสนุนงานในสำนักงานหรืองานธุรการของหน่วยงาน ระบบจะประสานการทำงานของบุคลากรรวมทั้งกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น

3.2.2. ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสาร โดยการใช้ซอฟท์แวร์ด้านการพิมพ์ การติดต่อผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3.2.3. ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของเอกสาร กำหนดการ สิ่งพิมพ์

3.3. ระบบงานสร้างความรู้ (Knowledge Work Systems - KWS)

3.3.1. ระบบที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรที่ทำงานด้านการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หน่วยงานต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้โดยสะดวก

3.3.2. ระบบต้องอาศัยแบบจำลองที่สร้างขึ้น ตลอดจนการทดลองการผลิตหรือดำเนินการ ก่อนที่จะนำเข้ามาดำเนินการจริงในธุรกิจ

3.3.3. ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของ สิ่งประดิษฐ์ ตัวแบบ

3.4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems- MIS)

3.4.1. เป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการควบคุม

3.4.2. ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกัน เพื่อประมวลและสร้างสารสนเทศที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการบริหารงาน

3.4.3. ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของรายงานสรุป รายงานของสิ่งผิดปกติ

3.5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems – DSS)

3.5.1. เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจสำหรับปัญหา หรือที่มีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการหาคำตอบที่แน่นอนเพียงบางส่วน

3.5.2. ข้อมูลที่ใช้ต้องอาศัยทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการประกอบกัน ระบบยังต้องสามารถเสนอทางเลือกให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้น

3.5.3. หลักการของระบบสร้างขึ้นจากแนวคิดของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจ โดยให้ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาได้

3.5.4. รูปแบบของผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของรายงานเฉพาะกิจ รายงานการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ

3.6. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System - EIS)

3.6.1. เป็นระบบที่สร้างสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

3.6.2. ทำหน้าที่กำหนดแผนระยะยาวและเป้าหมายของกิจการ

3.6.3. สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลภายนอกกิจกรรมเป็นอย่างมาก ข้อมูลระดับโลกและแนวโน้มระดับสากลเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันของธุรกิจ

3.6.4. ผลลัพธ์ของระบบนี้ มักอยู่ในรูปของ การพยากรณ์ การคาดการณ์

4. ความหมายของระบบสารสนเทศ

4.1. ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจและการควบคุมในองค์กร