องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล (input unit)

1.1.1. แผงแป้นอักขระ

1.1.2. เมาส์

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

1.3. หน่วยแสดงผล (output unit)

1.3.1. จอภาพ

1.3.2. เครื่องพิมพ์

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ใช้จัดการกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ

2.1.1.1. ระบบปฏิบัติการดอส

2.1.1.2. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.1.1.3. ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.2.1.3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

3. ข้อมูล

3.1. ต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด

3.2. ต้องมีความถูกต้อง

3.3. ต้องมีมาตรฐาน

4. บุคลากร

4.1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาก โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์มาก

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. ต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

5.2. ต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน