การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. รับโปรแกรมและข้อมูล

1.1. โปรแกรม หมายถึง ชุดของคำสั่งที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

1.2. ส่วนข้อมูล หมายถึง ตัวเลขหรือตัวหนังสือ ที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล

2. การประมวลผล

2.1. การจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

2.2. ทำได้โดยการคำนวณเปรียบเทียบ วิเคราะห์โดยใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์

3. แสดงผลลัพธ์

3.1. นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเสร็จเรียบร้อย แสดงออกในรูปแบบต่างๆที่ผู้ใช้เข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ได้