การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูลโปรแกรมและคำสั่งจากผู้ใช้

1.2. แปลงข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปยังหน่วยความจำ เพื่อนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลางต่อไป

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

2.1. เรียกสั้นๆ ว่า ซีพียู (CPU)

2.2. เป็นมันสมองของระบบสารสนเทศ

2.3. ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน

2.3.1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

2.3.1.1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน โดยจะดูแลเวลาในการประมวลผลตามคำสั่งที่ได้รับ ให้มีการประมวลผลเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา

2.3.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit)

2.3.2.1. ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์ เช่น มากกว่า น้อยกว่า

3. หน่วยความจำ (Memory Unit)

3.1. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)

3.1.1. หน่วยความจำแรม (RAM : Random Access Memory)

3.1.1.1. ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล

3.1.1.2. ข้อมูลและซอฟต์แวร์จะถูกลบหายไปทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์

3.1.2. หน่วยความจำรอม (ROM : Read Only Memory)

3.1.2.1. เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลคำสั่งเริ่มต้นของระบบ

3.1.2.2. เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจากโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.2.3. ข้อมูลในหน่วยความจำรอมจะไม่ถูกลบหายไปถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.2.4. ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ด้วยวิธีปกติ

3.1.3. หน่วยความจำซีมอส (CMOS Memory)

3.1.3.1. ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์

3.1.3.2. เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจึงไม่สูญหาย และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์

3.2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

3.2.1. ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้เพื่อให้สามารถนาข้อมูล ชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์นั้นๆกลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้

3.2.2. ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำสำรองมีทั้งที่เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลและสารสนเทศต่างๆ

3.2.3. มีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำหลัก

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

4.1. ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ทั้งในขณะที่ทำการประมวลผลและหลังจากการประมวลผลเสร็จแล้ว

4.2. จะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลงให้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจ

4.3. โดยทั่วไปจะใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นหลัก