มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่องการประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่องการประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ by Mind Map: มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่องการประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

1. วันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

2. ขอบเขตของมาตรฐาน

2.1. อธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ต้องพัฒนาให้มีขึ้นก่อนที่จะสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะแรก

2.2. คณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการประเมินว่าผู้มุ่งมั่น ประกอบวิชาชีพบัญชีมีระดับความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะแรก

2.3. การเรียนรู้และพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพตลอดระยะเวลาการประกอบวิชาชีพทางการบัญชี และต่อเนื่องไปยังการพัฒนาความรู้

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อทำการประเมินว่าผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพ

4. ข้อกำหนด

4.1. การประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นทางการ ว่า ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในระดับที่เหมาะสมภายในช่วงการพัฒนาทางวิชาชีพ และอาจรวมไปถึงกิจกรรมต่อไปนี้

4.1.1. ข้อสอบอัตนัย

4.1.2. ข้อสอบปากเปล่า

4.1.3. ข้อสอบปรนัย

4.1.4. การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์

4.1.5. การประเมินความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงโดยผู้ว่าจ้าง

4.1.6. การทบทวนหลักฐานเมื่อกิจกรรมการปฏิบัติงานจริงเสร็จสิ้น

4.2. หลักในการประเมิน สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศจะออกแบบกิจกรรมการประเมินที่มีความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพียงพอภายในหลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพทางการบัญชีในระดับสูง

4.3. หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นฐานในการประเมินความรู้ ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้มุ่งมั่นวิชาชีพบัญชีรวมไปถึง

4.3.1. ประกาศนียบัตรแสดงการสำเร็จการศึกษา

4.3.2. ผลสัมฤทธิ์ของผลสำเร็จจากการทดสอบ

4.3.3. หลักฐานแสดงถึงความสำเร็จในการทำงานของ ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง