การถนอมอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การถนอมอาหาร by Mind Map: การถนอมอาหาร

1. การต้ม

1.1. สิงที่เป็นเทคโนโล

1.2. จุดเด่น

1.3. จุดด้อย

1.4. การเปลี่ยนแปลง

2. พาสเจอร์ไรส์

2.1. สิ่งที่เป็นเทคโนโลยี