Plan AD Breaks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Plan AD Breaks by Mind Map: Plan AD Breaks

1. Yếu tố rủi ro

1.1. Các Tiêu Chuẩn Trên Facebook

1.2. Test Bản Quyền Trên Facebook

1.3. Tổng Tiền Hàng Tháng (Hold, vvv)

2. Nguồn Nội Dung

2.1. Youtube

2.2. Facebook

2.3. Website liên quan chủ đề

3. Marketing

3.1. Free Traffic

3.1.1. VIA Seeding

3.1.1.1. Chia Sẻ Nội Dung Trên Nhóm Tiềm Năng

3.1.1.2. Comment Back Link Trong Bài Viết Tương Tác Page Đối Thủ Hoặc Page Có Nội Dung Liên Quan

3.1.1.3. Kết Bạn Theo Đối Tượng Tiềm Năng

3.1.1.3.1. Chia Sẻ Nội Dung Trên Profile

3.1.2. Group

3.1.2.1. Tìm Chọn Lọc Group Cộng Đồng Tiềm Năng

3.1.2.1.1. Lọc Group Có Đối Tượng Phù Hợp Chủ Đề

3.1.2.2. Xây Dựng Group Cộng Đồng Riêng

3.1.2.2.1. Thêm Thành Viên Từ Danh Sách Bạn Bè

3.1.2.2.2. Đặt Back Link Group Trong Các Bài Viết Trên Các Page - Group Cộng Đồng Liên Quan Chủ Đề

3.1.2.2.3. Liên Kết Page Với Group

3.1.2.2.4. Đăng - Chia Sẻ Những Bài Viết Liên Quan Tới Chủ Đề Group

3.2. Xây Dựng Fanpage

3.2.1. Nội Dung

3.2.1.1. Video Viral

3.2.1.1.1. Bài Viết Đầy Đủ

3.2.1.1.2. Tiêu Đề Chuẩn

3.2.1.1.3. Nội Dung Xuyên Suốt

3.2.1.1.4. Hình Ảnh Thumbnail Ấn Tượng

3.2.1.1.5. Video Mang Tính Viral

3.2.1.1.6. Bắt Trend

3.2.1.2. Hình Ảnh Viral

3.2.1.2.1. Hình Ảnh Đẹp Chất Lượng

3.2.1.2.2. Nội Dung Chi Tiết Thu Hút

3.2.1.2.3. Bắt Trend

3.2.1.3. Livestream Video Đặc Sắc Theo Chủ Đề Page Hoặc Video Trend Hot

3.2.1.4. Tạo Buổi Xem Chung Video Cũ

3.2.1.4.1. Xem Chung Trên Nhóm

3.2.1.4.2. Xem Chung Trên Page

3.2.1.5. Đăng Chéo Page Có Nội Dung Tương Tự

3.3. Mất Phí

3.3.1. Chạy ADS

3.3.1.1. Cách Chạy

3.3.1.1.1. Chạy Video Viral

3.3.1.1.2. Chạy Hình Ảnh

3.3.1.2. Mục Tiêu

3.3.1.2.1. Tăng Like Page

3.3.1.2.2. Tăng Tương Tác

3.3.1.3. Đặt Target

3.3.1.3.1. Target Theo Tệp Tùy Chỉnh

3.3.1.3.2. Target Theo Mặc Định Facebook

3.3.2. Thuê Seeding Kênh Lớn

3.3.2.1. Thuê Chia Sẻ/Đăng Bài Viết Trên Page Lớn

3.3.2.2. Thuê Ghim Bài Hội Nhóm Lớn

3.4. Sử Dụng Các Tools Liên Quan Hỗ Trợ Công Việc