ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. การทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1. รับข้อมูล

1.2. การประมวลวผล

1.3. แสดงผลข้อมูล

1.4. จัดเก็บข้อมูล

2. ฮาร์ดแวร์

2.1. หน่วยรับข้อมูลเข้า

2.1.1. ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์

2.2. หน่วยประมวลวผล

2.2.1. เป็นหน่วยสำคัญที่สุด

2.2.2. หน่วยความจำ

2.2.3. รีจิสเตอร์

2.2.3.1. ความจำที่อยู่ภายใน CPU

2.2.3.2. เก็บข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยความจำหลักและจะนำข้อมูลไปประมวลผล

2.2.4. รอม (Read Only Memory : ROM)

2.2.4.1. หน่วยความจำหลักชนิดถาวร

2.2.4.2. เก็บคำสั่งต่างๆ แก้ไขข้อมูลในรอมไม่ได้

2.2.5. แรม (Random Access Memory : RAM)

2.2.5.1. เก็บข้อมูล คำสั่งต่างๆที่ใช้ในการประมวลผล แก้ไขข้อมูลในแรมได้

2.2.6. หน่วยควบคุม

2.2.6.1. ควบคุมการทำงานทุกๆหน่วยใน CPU และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ทำงานสัมพันธ์กัน

2.3. หน่วยแสดงผล

2.3.1. นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลวผลไปแสดง

2.3.1.1. จอภาพ

2.3.1.2. ลำโพง

2.3.1.3. เครื่องพิมพ์

2.4. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2.4.1. สื่อในการเก็บบันทึกข้อมูล

2.4.1.1. ฮาร์ดดิสก์

2.4.1.2. CD

2.4.1.3. เทป

3. ซอฟต์แวร์

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1.1. บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการระบบ

3.1.2. ดำเนินงานพื้นฐานต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์

3.1.2.1. รัับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ

3.1.3. แยกเป็นสองส่วน

3.1.3.1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

3.1.3.1.1. ดอส

3.1.3.1.2. วินโดวส์

3.1.3.1.3. โอเอสทู

3.1.3.1.4. ยูนิกซ์

3.1.3.2. ด้านแปลภาษา

3.1.3.2.1. ภาษาปาสคาล

3.1.3.2.2. ภาษาเบสิก

3.1.3.2.3. ภาษาซี

3.1.3.2.4. ภาษาโลโก

3.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.2.1. ใช้กับงานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

3.2.2. อาจแบ่งเป็นสองกลุ่ม

3.2.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

3.2.2.2. ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

3.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

3.3.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

3.3.1.1. ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไขได้

3.3.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

3.3.2.1. ช่วยในการคิดคำนวณ

3.3.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

3.3.3.1. ช่วยในการเก็บ การเรียกต้นมาใช้งาน การทำรายงาน

3.3.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

3.3.4.1. ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล สามารถดึงดูดความสนใจ

3.3.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

3.3.5.1. ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล

3.4. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

3.4.1. เน้นการใช้งานทั่วไป

4. บุคลากร

4.1. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

4.2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

4.3. บุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์

4.3.1. ลักษณะการใช้งาน

4.3.1.1. ดำเนินงานและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ

4.3.1.2. พัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม ระบบทางฮาร์ดแวร์

4.3.1.3. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

4.3.1.4. บริหารหน่วยประมวลผลข้อมูล

5. ข้อมูลและสารสนเทศ

5.1. ข้อมูล คือ ได้จากการสำรวจจริง

5.2. สารสนเทศ คือ สิ่งที่ผู้บริหารนำไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ

5.2.1. มีความสัมพันธ์กัน

5.2.2. มีความทันสมัย

5.2.3. มีความถูกต้องแม่นยำ

5.2.4. มีความกระชับรัดกุม

5.2.5. มีความสมบูรณ์ในตัว

6. กระบวนการทำงาน

6.1. ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องททำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์