องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. 1. ฮาร์ดแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.3. หน่วยแสดงผล

2. 2 . ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส

2.1.2. ระบบปฏิบัติการดอส

2.1.3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1. ซอฟต์แวร์กราฟิก

2.2.2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.2.3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

3. 3. ข้อมูล

3.1. มีการกลั่นกรองและตรวจสอบ

3.2. ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน

4. 4. บุคลากร

4.1. ผู้บริหาร

4.2. ผู้พัฒนาระบบ

4.3. นักวิเคราะห์ระบบ

4.4. นักเขียนโปรแกรม

5. 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

5.2. ขั้นตอนการประมวลผล

5.3. ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย

5.4. ขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย