พุทธประวัติ

นายฐิติกร แก้วสิทธิ์ 60191100307

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พุทธประวัติ by Mind Map: พุทธประวัติ

1. ประสูติ

1.1. มีพระนามเดิมว่า สิทธัตถะ

1.2. พระบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ

1.3. พระมารดาคือ พระนางสิริมหามายา

1.3.1. พระมารดาสิ้นพระชมน์หลังจากประสูติ 7 วัน

1.4. ประสูติใต้ต้นสาละ เมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราช

2. ชีวิตวัยเด็ก

2.1. เล่าเรียนจนครบทั้ง 18 ศาสตร์

2.2. ทรงมีปราสาททั้ง 3 ฤดู และข้าราชบริพาร

2.3. ทรงอภิเสกสมรสกับ พระนางยโสธราพิมพา

2.4. มีโอสรด้วยกัน คือ ราหุล ซึ่งแปลว่าบ่วง

3. เสด็จออกผนวช

3.1. ทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช

3.2. พระองค์จึงคิดได้ว่า นี่เป็นธรรมดาของโลก ชีวิตทุกคนต้องตกของในสภาพนี้ มิอาจหลีกเลี่ยงได้

3.3. ทรงมุ่งไปยังแม่น้ำอโนมานที พร้อมสารถีฉันทะ และม้ากัณฑกะ ทรงเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพัตร์ และตัดพระเมาลี

4. บำเพ็ญทุกขกิริยา

4.1. บำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การกลั้นลมหายใจ ขบฟัน ไปจนถึงการอดอาหาร

4.2. ทรงมีปัญจวัคคีย์ที้ง 5 มารับใช้เพราะเลื่อมใส

4.3. หลังจากทรมานตนเองไม่เป็นผล จึงหันมาฉันอาหารตามเดิม ทำให้ปัญจวคคีย์ ทั้ง 5 นั่นเสื่อมศรัทธา

5. ตรัสรู้

5.1. ประทับใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

5.2. ทรงตั้งจิตว่า ถ้าหากไม่บรรลุจะไม่ลุกออกจากสมาธิบัลลังก์

5.3. แม้มีมารมาขัดขวางแต่ก็มิอาจต้านทานพุทธบารมีได้

5.4. ทรงบรลุอาสวักขยญาณ ด้วยอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

6. แสดงปฐมเทศนา

6.1. ธัมจักกัปปวัตตนสูตร

6.2. วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันอาสาฬหบูชา

6.3. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

6.4. อัญญาโกณฑัญญะ พระสงค์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

7. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

7.1. ทรงให้สาวกทั้ง 60 รูป แยกย้ายกันไปเผยแผ่ศาสนาในหลายพื้นที่

7.2. เมื่อมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส พระองค์จึงอนุญาตให้สาวกทำการบวชได้

8. ดับขันธ์ปรินิพาน

8.1. ทรงเสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะทำถวาย

8.2. เสวยแล้วเกิดประชวรอย่างหนัก

8.3. แม้ประชวรแต่ก็ยังคงเดินทางไปยังเมืองกุสินารา

8.4. พระสุภภัททะ คือสาวกคนสุดท้ายที่ทรงบวชให้

8.5. ปัจฉิมโอวาท ขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

8.6. เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานใต้ต้นสาละ และถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของพุทธศักราช