สุขศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สุขศึกษา by Mind Map: สุขศึกษา

1. ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ

1.1. ภาวะทุพโภชการ

1.1.1. ขาด

1.1.1.1. สาเหตุ

1.1.1.1.1. เลือกกิน

1.1.1.1.2. ขาดแคลน

1.1.1.1.3. อาหารปริมาณจำกัด

1.1.1.1.4. ขาดความรู้

1.1.1.1.5. มีโรคประจำตัว

1.1.1.2. ปัญหา

1.1.1.2.1. ขาดโปรตีน

1.1.1.2.2. ขาดวิตามิน A

1.1.1.2.3. ขาดธาตุเหล็ก

1.1.1.2.4. ขาดไอโอดีน

1.1.2. เกิน

1.1.2.1. สาเหตู

1.1.2.1.1. โรคบางชนิด

1.1.2.1.2. ความเครียด

1.1.2.1.3. พฤติกรรม

1.1.2.1.4. กิจกรรม

1.1.2.1.5. พันธุกรรม

1.1.2.1.6. เพศ

1.1.2.1.7. อายุ

1.1.2.2. ปัญหา

1.1.2.2.1. หายใจลำบาก

1.1.2.2.2. ถ้ารุนแรง

1.1.2.2.3. ปวดขาเวลาเดิน

1.1.2.2.4. ผิวหนังดำ คล้ำ

1.1.2.2.5. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

2. ระบบอวัยวะต่างๆ

2.1. ระบบประสาท

2.1.1. ส่วนกลาง

2.1.1.1. สมอง

2.1.1.1.1. ส่วนหน้า

2.1.1.1.2. ส่วนกลาง

2.1.1.1.3. ส่วนท้าย

2.1.2. ส่วนปลาย

2.1.2.1. เส้นประสาทสมอง

2.1.2.1.1. มี 12 คู่

2.1.2.2. เส้นประสาทไขสันหลัง

2.1.2.2.1. ความรู้สึก

2.1.2.2.2. การเคลื่อนไหว

2.1.3. อัตโนมัติ

2.1.3.1. ซฺิมพาเทติก

2.1.3.1.1. เตรียมพร้อมเผชิญสภาวะฉุกเฉิน

2.1.3.2. พาราซิมพาเทติก

2.1.3.2.1. ควบคุมการสะสมพลังงาน

2.2. ระบบต่อมไร้ท่อ

2.2.1. ฮอร์โมน

2.2.2. ต่อมใต้สมองหรือพิทูอิทารี

2.2.2.1. ส่วนหน้า

2.2.2.1.1. ผลิตฮอร์โมนต่างๆ

2.2.2.2. ส่วนหลัง

2.2.2.2.1. กักเก็บและปล่อยฮอร์โมน

2.2.3. ไทรอยด์

2.2.3.1. ผลิต ฮ.ควบคุมการใช้พลังงาน

2.2.4. พาราไทรอยด์

2.2.4.1. ผลิต ฮ. ควบคุมปม.แคลเซียม&ฟอสเฟต

2.2.5. ไทมัส

2.2.5.1. ผลิต ฮ. ควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน

2.2.6. ไพเนียล

2.2.6.1. สร้าง ฮ.ยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศ

2.2.7. หมวกไต

2.2.7.1. ผลิต ฮ. กระบวณการเผาผลาญอาหาร

2.2.8. ตับอ่อน

2.2.8.1. ผลิต ฮ.ควบคุมปริมาณน้ำตาล

2.2.9. เพศ

2.2.9.1. อัณฑะ

2.2.9.1.1. สร้าง ฮ.เพศชาย

2.2.9.2. รังไข่

2.2.9.2.1. สร้าง ฮ.เพศหญิง