SƠ ĐỒ CẤU TẠO MÁY TINH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SƠ ĐỒ CẤU TẠO MÁY TINH by Mind Map: SƠ ĐỒ CẤU TẠO MÁY TINH

1. Input divice

1.1. bàn phiếm: Keybord

1.2. Chuột: Mouse

1.3. Máy Scan: Scnaner

2. Output divice

2.1. Màn hình: Monitor

2.2. Máy in: Printer

3. Bộ xử lý trung tâm

3.1. CPU, ALU, CU

3.2. Bo mạch chủ

3.3. Ram

3.4. Nguồn

3.5. Bộ lưu trữ

4. ứng dụng

4.1. Xử lý văn bản

4.2. Cơ sở dữ liệu

4.3. Loa

4.4. Đồ họa