บทที่ 7 ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 7 ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร by Mind Map: บทที่ 7 ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร

1. การมองเป้าหมายของการศึกษาผิดไปจากเดิม

1.1. ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง รายได้ ความก้าวหน้า บทบาทหน้าที่และความมีหน้ามีตาทางสังคม การยอมรับจากสังคมภายนอก

1.2. ลืมภารกิจและกลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.3. แสวงหารางวัลจากการประกวดการแข่งขัน

2. 1.ปัญหาด้านการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

2.1. สาเหตุ

2.1.1. การขาดความเข้าใจหรือประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา

2.1.2. บรรทัดฐานทางสังคม

2.1.3. การยอมรับของกลุ่ม

2.1.4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2.1.5. การให้อำนาจในการกำหนดกิจกรรม

2.2. การแก้ปัญหา

2.2.1. การพัฒนานวัตกรรม

2.2.1.1. คือทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆส่งผลดีกว่าเดิม

2.2.2. การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

2.2.2.1. ผู้นำการศึกษาควรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน

2.2.2.2. วิเคราะห์สถานการณ์

2.2.2.3. วางแผนการเปลี่ยนแปลง

2.2.2.4. พัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดหลักสูตรร่วมกัน

2.2.2.5. ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

3. 2.ปัญหาจากหลักสูตร

3.1. สาเเหตุ

3.1.1. การกำหนดความชัดเจนของกรอบแนวคิด

3.1.1.1. ความซับซ้อนและความไม่กระจ่างของรายละเอียด

3.1.1.2. กรอบแนวคิดและข้อความในการพัฒนาหลักสูตร

3.2. การแก้ปัญหา

3.2.1. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้และแนวคิดที่จะพัฒนาให้รู้จักลำดับความคิดเชิงระบบ

3.2.2. หลักสูตรต้องเปิดช่องว่างเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ใช้หลักสูตรได้ตีความและเติมเต็ม

3.2.3. พัฒนาหลักสูตรที่กำหนดเนื้อหาสาระที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.2.4. กำหนดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กมากกว่าครู

4. 3.ปัญหาจากการขาดภาวะผู้นำและการนิเทศติดตาม

4.1. สาเหตุ

4.1.1. ความต้องการกำลังคนในอนาคต

4.2. การแก้ปัญหา

4.2.1. นักศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรควรศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

4.2.2. พัฒนาคนโดยผ่านระบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

4.2.3. ผู้บริหารเป็นผู้เริ่มต้นและนำพาองค์กร

4.2.3.1. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา

4.2.3.2. เป็นผู้นำที่ช่วยให้เกิดความเจริญในการเรียนรู้ของนักเรียน

4.2.3.3. เป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

4.2.3.4. เป็นผู้ที่ต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

4.2.3.5. สร้างบรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน

4.2.3.6. มีพฤติกรรมการบริหารและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.3.7. ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรกับครูทุกคนและเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านนโยบายในโรงเรียน

4.2.3.8. เป็นแรงบันดาลใจ ให้พลังกับทีม ให้กำลังใจ

4.2.3.9. เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนและคอยติดตามความก้าวหน้า

4.2.3.10. เป็นผู้นำที่เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาทั้งหมดในภาพรวม

4.2.3.11. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล

4.2.3.12. ต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า

4.2.3.12.1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และประสบความสำเร็จได้

4.2.3.12.2. ความสำเร็จในระดับต้นจะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับต่อๆไป

4.2.3.12.3. โรงเรียนเป็นสถาบันที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จ

4.2.3.12.4. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดการจัดการศึกษาและการตัดสินใจของผู้บริหารกับครู

5. 4.ปัญหาที่เกิดจากครูผู้ปฏิบัติ

5.1. ตัวครูมีผลกระทบกับการพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตร

5.1.1. ไม่พัฒนาตนเอง

5.1.2. ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่

5.1.3. ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

5.1.4. สอนด้วยวิธีการเดิมๆ

5.1.5. การไม่ได้รับการสนับสนุน

5.1.6. หมดกำลังใจ ขาดแรงบันดาลใจ

6. 5.ปัญหาจากผู้เรียน

6.1. ด้านความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน

6.1.1. พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน

6.2. การสอนตามหลักที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง สวนทางกับเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

7. 6.ปัญหาจากปัจจัยภายนอก

7.1. นโยบายการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง

7.1.1. การประกันคุณภาพการศึกษา

7.1.2. การประเมินผลการศึกษาระดับชาติ

7.2. ค่านิยม

7.2.1. การยอมรับคนเก่ง โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ

7.2.2. หลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้กันอยู่ในโรงเรียนไม่ได้รับการยอมรับในสถาบันการศึกษา

7.3. บริบทของสังคมที่อยู่รอบๆของโรงเรียน ผู้เรียน วัฒนธรรมของชั้นเรียนและโรงเรียน

8. สรุปได้ว่า ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตร เกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งด้านการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้านตัวหลักสูตรเอง ด้านการขาดภาวะผู้นำ ด้านตัวครูผู้ปฏิบัติ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ บริบทของสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน