การทบทวนเอกสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทบทวนเอกสาร by Mind Map: การทบทวนเอกสาร

1. ความหมาย

1.1. หมายถึง การสืบค้นข้อมูลตามแหล่งข้อมูลทุกชั้น ภูมิเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวจิยัที่ผู้วิจัยกำ ลังจะศึกษา เพื่อนำมาศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในงานวจิยัของตนเอง และเพื่อสำรวจการออกแบบวิจัยของผู้ที่เคยทำวิจัยในเรื่องที่คล้าย ๆกันไว้แล้ว

2. หลักการทบทวน

2.1. 1.การวิเคราะห์และระบุปัญหาการวิจัย

2.2. 2.การค้นหาคำสำคัญ (keywords)

2.3. 3.การทบทวนเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. การใช้ประโยชน์จากการทบทวน

3.1. 1.ป้องกันการทำงานวิจัยซ้ำซ้อน

3.2. 2.ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของการทำวิจัยที่ชัดเจน ไม่กว้าง หรือแคบจนเกินไป

3.3. 3.เตรียมการป้องกันความคลาดเคลื่อนเนื่องจากตัวแปรแทรกซ้อน

3.4. 4.เตรียมการป้องกันความคลาดเคลื่อนเนื่องจากตัวแปรแทรกซ้อน

3.5. 5.ช่วยให้ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่องที่ท าการวิจัยมากขึ้น เป็นการทบทวนความรู้เดิมและ ติดตามความรู้ใหม่ในคราวเดียวกัน

4. วิธีการศึกษา

4.1. 1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

4.2. 2.การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

4.3. 3.การสืบค้นเอกสารอ้างอิงจากระบบอินเทอร์เน็ต

5. ความสำคัญของการทบทวนเอกสาร

5.1. 1.หลีกเลี่ยงการทำซ้ำกับผู้ที่เคยวิจัยไว้ก่อน

5.2. 2.ทราบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5.3. 3.ตั้งสมมุติฐานได้อย่างมีเหตุผล

5.4. 4.ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการวิจัยที่ผ่านมา