พื้นฐานการสัมนาทางการจัดการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พื้นฐานการสัมนาทางการจัดการ by Mind Map: พื้นฐานการสัมนาทางการจัดการ

1. 3 เพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

2. ความหมายของการสัมนา

3. หมายถึง การประชุมเพื่อแสวงหาความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น

4. ความสำคัญของการสัมนา

5. การสัมนาเป็นการกระบวนการประชุมกลุ่มบุคคล โดยหลักการแล้วเป็นการระดมความคิดเพื่อการแก้ปํญหา

6. 1ผู้จัดสัมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. 2ผู้เข้าร่วมสัมนาได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมนา สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน

7.1. ประโยชน์ของการสัมนา

8. 3 ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้น

9. 5 เป็นการส่งเสริมการก้าวหน้าของผู้ปฎิบัติงาน

10. วัตถุประสงค์ของการสัมนา

11. 1 เพื่อเพิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผู้เข้าร่วมสัมนา

12. 2 เพื่อค้นหาแนวทางวิธีในการปฎิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

13. หลักการและแนวคิดสำคัญในการสัมนา

14. 1 กระบวนการกลุ่ม

15. 2แนวคิดการสร้างวิธีการคิดแก่สมาชิก

16. กระบวนการจัดการ

17. คือ การดำเนินการในการวางแผนตัดสินใจ การจัดองค์กร การนำ และการควบคุมทรัพยากรพืนฐาน

18. องค์ประกอบของการจัดการ

19. 1 ปัจจัยในการจัดการ เป็นทรัพยากรที่นักบริหารต้องให้ความสนใจ

20. 2 ระดับของผู้บริหาร แบ่งออกเป็น3ระดับคือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น

21. 3ทักษะของผู้บริหาร ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านมนุษย์สัมพัน ทักษะด้านเทคนิค

22. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสัมนา

23. ด้านงบประมาณ

23.1. การเบิกจ่ายงบประมาณขาดความคล่องตัง

23.2. เรื่องที่สัมนามีประเด่นย่อยที่น้อยเกินไป

23.3. วิทยากรส่งเอกสารต้นฉบับช้า

24. ด้านเนื้อหา

24.1. การเบิกจ่ายงบประมารขาดความคล่องตัว

24.2. วิทยากรส่งเอกสารต้นฉบับช้า

24.3. ผู้สัมนาไม่สามารถรวบรวมหรือค้นขว้าเอกสารประกอบอืนมาใช้ในการสัมนาได้

25. ด้านบุคลากร

25.1. ผู้จัดสัมนาขาดทักษะ

25.1.1. ผู้ปฎิบัติการในการสัมนามีน้อย

25.2. ขาดความกระตือรือร้ร

25.3. ผู้อนุมัติไม่เห็นความสำคํญ

26. 1 ต้องพัฒนาด้านทัาะ

27. 2 เกิดปํญหาด้านการบริหารจัดการในองค์กรและเข้าร่วมสัมนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปํหาเหล่านั้น

28. ด้านเวลาและสถานที่ในการจัดสัมนา

28.1. ระยะเวลาในการจัดสัมนาสั้น

28.2. ไม่มีสถานที่ของตนเอง

28.2.1. บรรยาการสถานที่ในการสัมนาเหมาะสม

28.2.2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ

29. ด้านการจัดการ

29.1. บางครั้งองค์กรไม่ได้สำรวจประเด็นปํญหา

29.1.1. ขาดการวางแผนที่ดี

29.2. ขาดทักษะในการเขียนโครงการ

30. แนวคิดเกี่ยวกับสัมนาทางการจัดการ แบ่งออกเป็น2 ประเด็นคือ