FRANCHISE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FRANCHISE by Mind Map: FRANCHISE

1. แฟรนไชซอร์ (Franchisor)

1.1. เจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นวิธีการทำธุรกิจ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ขายสิทธิการดำเนินการขายชื่อการค้าของตัวเองให้แก่ผู้อื่น อย่างเช่น เชสเตอร์กริลล์ เป็นผู้คิดค้นร้านอาหารประเภทไก่ย่าง และสูตรอาหาร มีรูปแบบการจัดการร้าน การจัดการเฉพาะตัว จนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วขายระบบทั้งหมด ให้แก่ผู้อื่น บริษัทของเชสเตอร์กริลล์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของสิทธิ และเป็นผู้ขาย แฟรนไชส์ให้ผู้อื่นเรียกว่าแฟรนไชซอร์

2. Franchise

2.1. Franchisor

2.1.1. เจ้าของสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นวิธีการทำธุรกิจ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ขายสิทธิการดำเนินการขายชื่อการค้าของตัวเองให้แก่ผู้อื่น

2.2. Franchise Fee

2.2.1. ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามระบบที่เจ้าของสิทธิได้จัดเตรียมไว้รวมทั้งใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้สิทธิ อันนั้นรวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนตามผลประกอบการด้วย ซึ่งก็คือผู้ซื้อแฟรนไชส์

2.3. Franchisee

2.3.1. ค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน จะจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน หรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2.4. Royalty Fee

2.4.1. เป็นค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของผลการดำเนินงาน อาจจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือต่อปี จากยอดขายหรือบางทีอาจจะเรียกเก็บจากยอดสั่งซื้อสินค้าก็มี

2.5. Advertising Fee

2.5.1. ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตามสัดส่วนของการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้เพื่อการโฆษณา ในส่วนนี้แฟรนไซซอร์อาจจะเรียกเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน

3. ข้อดี

3.1. 1. ลดความเสี่ยง 2. ได้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าและส่วน 3. ประหยัดเวลาและเงิน 4. เส้นทางลัดที่จะได้รับความรู้ทางธุรกิจ 5. ได้รับสินค้าและระบบธุรกิจที่มีการวิจัยและพัฒนาใหม่

4. ข้อเสีย

4.1. 1. มีข้อจำกัดในการทำงาน ขาดความเป็นอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง 2. ค่าใช้จ่ายสูงในการชำระค่าธรรมเนียมและผลตอบแทน 3. มีโอกาสถูกบอกเลิกสัญญาได้ง่าย ไม่มีกำหนดในเรื่องของการประกันยอดขาย คุณก็จะเกิดปัญหาตามมาเหมือนกัน

5. หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส

5.1. การนำองค์กร (120 คะแนน) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (100 คะแนน) การมุ่งเน้นลูกค้า (120 คะแนน) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (80 คะแนน) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (100 คะแนน) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (130 คะแนน) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ (350 คะแนน)