LANDING LẮC XU - V2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LANDING LẮC XU - V2 by Mind Map: LANDING LẮC XU - V2

1. URL

2. Screen 1 HEADER

2.1. Wap + App: Thêm nút LẮC NGAY

2.1.1. User đã cài app: Vào game

2.1.2. User chưa cài app: Trang tải app

2.2. PC: Không có nút LẮC NGAY

3. Screen 2 CỤM TẢI

3.1. iOS

3.1.1. Link tải iOS

3.2. Android

3.2.1. Link tải Android

3.3. QR Code

3.3.1. Image

4. Screen 3 CÁCH CHƠI

4.1. Bước 1: Đăng nhập nhận lượt chơi 5 khung giờ, +3 lượt chơi/khung giờ

4.2. Bước 2: Lắc trong 3 giây - Nhận quà liền tay

4.3. Bước 3: Mời bạn cùng lắc nhận thêm lượt chơi + 3 lượt chơi/1 bạn

5. Screen 4 THƯỞNG XU

6. Screen 5 FOOTTER

6.1. Đổi Mã Giảm Giá

6.1.1. PC: Trang Đổi Mã Giảm Giá

6.1.2. Wap + App: Giao diện Đổi Mã Giảm Giá in app

6.2. Share

6.2.1. Giao diện FB Share

6.3. Quy định giải thưởng

6.3.1. Popup Zendesk