คลื่นกล(Mechanical Wave)‼️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คลื่นกล(Mechanical Wave)‼️ by Mind Map: คลื่นกล(Mechanical Wave)‼️

1. 3. แบ่งตามความต่อเนื่องของแหล่งกำเนิด

1.1. -คลื่นดล : แหล่งกำเนิดคลื่นทำให้เกิดคลื่นเพียงช่วงเวลาสั้นหรือประมาณ 1-2 ลูกคลื่น

1.2. -คลื่นต่อเนื่อง : แหล่งกำเนิดคลื่นทำให้เกิดคลื่นอย่างต่อเนื่อง Ex. การเกิดคลื่นน้ำ เนื่องจากแหล่งกำเนิดติดกับมอเตอร์

2. 2.แบ่งตามการอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

2.1. -คลื่นกล : คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ Ex. คลื่นน้ำ 🌊 , คลื่นในเส้นเชือก 〰️, คลื่นเสียง🔊

2.2. -คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : คลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ Ex. คลื่นแสง🌞 , รังสีอินฟราเรด 🔬, คลื่นวิทยุ📻

3. 1. แบ่งตามทิศทางของคลื่น

3.1. -คลื่นตามยาว : ทิศทางการสั่นของอนุภาคตัวกลาง ขนาน กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น Ex. คลื่นเสียง🎼 , คลื่นในสปริง➿

3.2. -คลื่นตามขวาง : ทิศทางการสั่นของอนุภาคตัวกลาง ตั้งฉาก กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น Ex. คลื่นแสง🌇 , คลื่นในเส้นเชือก🧶

4. องค์ประกอบของคลื่น

4.1. สันคลื่น

4.2. ท้องคลื่น

4.3. เเอมปริจูด: A

4.4. เเอมปริจูด: A

4.5. ความถี่: f มีหน่อยเป็น Hz

4.6. ความยาวคลื่น: λ มีหน่วยเป็น cm,m,km

4.7. ความเร็ว: v มีหน่อยเป็น cm,m/s

4.8. เฟสหรือมุม: Φ มีหน่วยเป็น องศาหรือ Radian

5. คาบ: T เวลา/จำนวนรอบ

5.1. สูตรการหาคาบหรือความถี่: T,f

5.1.1. T=1/f

5.1.2. f=1/T

6. สูตรการหามุมหรือเฟส: Φ

6.1. ∆Φ=∆x360°/λ

6.2. ∆Φ=∆x2π/λ

6.3. ∆Φ=∆t360°/T

6.4. ∆Φ=∆t360°/T

6.5. ∆Φ=∆t2π/T

7. สูตรหรือสมการ การหาอัตราเร็ว:V

7.1. V=fλ

7.2. V=s/t

7.3. V=λ/T

8. กฏการสะท้อนคลื่น

8.1. กฎการสะท้อนของแสง เมื่อแสงไปตกกระทบผิววัตถุใดๆ ปกติแล้วแสงจะสะท้อนออกจากผิวของ วัตถุนั้นได้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเป็น การสะท้อนได้ของแสง

8.1.1. 1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

8.1.2. 2. มุมตกกระทบต้องมีขนาดเท่ากบมุมสะท้อน

8.2. การสะท้อน เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวาง แล้วเปลี่ยนทิศทางกลับสู่ตัวกลางเดิม

9. สมบัติของคลื่น

9.1. • การสะท้อน

9.2. • การหักเห

9.2.1. การหักเห เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างกัน แล้วทำให้อัตราเร็วเปลี่ยนไป เช่น อากาศผ่านน้ำตื้นสู่น้ำลึก🏖

9.3. • การเลี้ยวเบน

9.4. • การกระจาย

9.5. • การแผ่เชิงเส้นตรง

10. องค์ประกอบของการหักเหของคลื่น

10.1. มุมหักเห

10.2. มุมตกกระทบ

10.3. เส้นตั้งฉาก

10.4. รอยต่อตัวกลาง

11. สูตร Snell's law

11.1. n=n2/n1=sinΦ1/sinΦ2=v1/v2= λ1/λ2=√d1/d2 ¹ ²

12. กฎการหักเหของแสง

12.1. 1. ทิศทางของคลื่นตกกระทบ เส้นแนวฉากและทิศทางของคลื่นหักเหอยู่ในระนาบเดียวกัน

12.2. 2.เปลี่ยนตัวกลางเสมอ

12.3. 3. อัตราส่วนของค่า sin ของมุมตกกระทบต่อค่า sin ของมุมหักเหสำหรับตัวกลางคู่หนึ่งๆ จะมีค่าคงที่เสมอ