ประเภทของเฟืองและลักษณะการใช้งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเฟืองและลักษณะการใช้งาน by Mind Map: ประเภทของเฟืองและลักษณะการใช้งาน

1. เฟืองตรง

1.1. ลักษณะการทำงาน

1.1.1. * มีความง่ายในการผลิตเนื่องจากรูปแบบของฟันเฟืองไม่สลับซับซ้อน ส่งผลให้ราคาต่ำกว่าเฟืองชนิดอื่น * ไม่มีแรงรุน (Trust) ที่เกิดขึ้นในแนวแกน (No Axial Force) ในขณะที่ทำงาน * มีความง่ายในการผลิตให้มีคุณภาพสูง * เนื่องจากเป็นเฟืองแบบธรรมดาจึงมีความง่ายในการหาซื้อ

1.2. รถจักยานยนต์

1.3. เพลารถ

1.4. เครื่องจักต่างๆ

2. เฟืองสะพาน

2.1. ลักษณะการทำงาน

2.1.1. * การส่งถ่ายกำลังในเครื่องจักรกล * ใช้กับเครื่องพิมพ์หรือเครื่อง Plot ขนาดใหญ่ * หุ่นยนต์ (Robot) * การส่งถ่ายกำลังในระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต์ (Steering)

2.2. เครื่องปริ้น

2.3. ประตูเฟืองสะพาน

3. เฟืองวงแหวน

3.1. ลักษณะการทำงาน

3.1.1. เฟืองวงแหวนเป็นเฟืองตรงอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเฟืองตรง แต่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านในของวงกลมต้องใช้คู่กับเฟืองขนาดเล็กกว่าที่ขบอยู่ด้านในดังรูปที่ 6 เฟืองวงแหวนจะใช้งานในลักษณะที่ต้องการให้เฟืองขับและเฟืองตามทำงานหรือหมุนในทิศทางเดียวกัน

3.2. เครื่องจักรกล

3.3. เกียร์

4. เฟืองเฉียง

4.1. ลักษณะการทำงาน

4.1.1. * เมื่อเปรียบเทียบการรับภาระ (Load) แล้ว สำหรับเฟืองขนาดเดียวกัน เฟืองเฉียง (Helical Gear) จะรับภาระ (Load) ได้มากกว่าเฟืองตรง (Spur Gear) เนื่องจากการที่ฟันเฟืองมีลักษณะเอียงจึงทำให้ความยาวของฟันเฟืองยาวกว่าและพื้นที่หน้าสัมผัสของฟันมีมากกว่าเฟืองตรง

4.2. เพลา

4.3. เครื่องจักรกล

4.4. เกียร์รถ

5. เฟืองดอกจอก

5.1. ลักษณะการทำงาน

5.1.1. เฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวยมีทั้งแบบเฟืองตรง (Straight Bevel Gear) และแบบเฟืองเฉียง (Spiral Bevel Gear) เฟืองดอกจอกจะเป็นเฟืองสองตัวที่ขบกันในลักษณะแนวเพลา (Shaft) ของเพลาทั้งคู่จะตั้งฉากหรือตัดกัน (Intersect) ส่วนมากแล้วเพลาของเฟืองทั้งคู่จะตั้งฉากกันเป็นมุม 90 องศา

5.2. อะไหล่รถ

5.3. การส่งกำลังของเรือ

6. เฟืองตัวหนอน

6.1. ลักษณธการทำงาน

6.1.1. ลักษณะเฉพาะของเฟืองตัวหนอนโดยสรุปได้มีดังนี้คือ * สามารถทำอัตราทดได้สูงโดยการเพิ่มความห่างของระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง (Center Distance) * ขณะทำงานจะมีความเงียบและการสั่นสะเทือนน้อย

6.2. เพลา

6.3. เครื่องจักรกล

6.4. รอกหยดน้ำ

7. เฟืองเกลียวสกรู

7.1. ลักษณธการทำงาน

7.1.1. * ใช้กับชุดเฟืองที่มีการทดรอบมากและมีจำนวนเฟืองมากหลายอัน * การสึกหรอจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากเนื่องจากลักษณะการเคลื่อนที่ส่งกำลังของเฟืองจะมีลักษณะในการลื่นไถล (Sliding Contact) ระหว่างผิวของฟันเฟืองคู่ที่ใช้ส่งกำลัง

7.2. เพลา

7.3. การส่งกำลังของรถยนต์