การทบทวนเอกสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทบทวนเอกสาร by Mind Map: การทบทวนเอกสาร

1. การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งเพราะจะช่วย ให้พบความจริงได้กระจ่างในเรื่องที่จะทำการวิจัยซึ่งเป็นการนิยามปัญหา ไม่ซ้ำซ้อนกับวิจัยที่ผู้อื่นทำไว้แล้วและช่วยให้เห็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยตลอดทั้งการเขียนรายงานวิจัยโดยผู้วิจัยต้องเลือกเอกสารที่ทันสมัย และตรงหรือเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1.1. บทสรุป

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อหาความจริง

2.2. ช่วยในการนิยามปัญหา

2.3. เพื่อเลือกสรรปัญหาได้ถูกต้อง

2.4. เพื่อหาเทคนิคในการทำวิจัย

2.5. เพื่อให้ไม่ทำซ้ำกับผู้อื่น

2.6. เพื่อช่วยแปลความของข้อมูล

2.7. เพื่อเตรียมเขียนรายงาน

3. ประโยชน์

3.1. ทำให้สามารถหาเรื่องวิจัยได้เหมาะสมและเชื่อถือได้

3.2. ทำให้สามารถหาเครื่องมือที่ดีที่สุดได้

3.3. ทำให้ได้กรอบแนวความคิดได้ชัดเจนมาขึ้น

4. วิธี่เลือกผลงานเอกสาร

4.1. เอกสารให้ทันสมัยพอใช้กับงานเราหรือไม่

4.2. เอกสารนั้นมีหนังสืออ้างอิงเพิ่มเติมให้เราได้หรือไม่

5. วิธีการค้นคว้าเอกสาร

5.1. วารสารการวิจัยด้านธุรกิจ

5.2. วารสารการวิจัยเฉพาะสาขาวิชา

5.3. ตำราและแหล่งอื่นๆที่เชื่อถือได้

5.4. งานวิจัยในสาขาวิชาโดยตรงที่สมบูรณ์แบบ

6. วิธีการอ้างอิงเอกสาร

6.1. อ้างอิงแบบเชิงอรรถ การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบนี้ นำผลจากสารอ้างอิงสังเคราะห์เข้ากันด้วยส่วนใดที่เป็นผลงานมาจากของใครหรือแหล่งใดที่ทำตัวเลขเอาไว้นำแหล่งที่อ้างอิงไปเขียนไว้ตอนล่างของหน้าเรียงตามลำดับ

6.2. อ้างอิงในเนื้อหา การเขียนบทนิพนธ์โดยการใช้เชิงอรรถลำบากในการพิมพ์และการจัดหน้าเป็นอันมากจึงมีวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งใ้วิธีอ้างอิงแหล่งนั้นๆเข้าไปในเนื้อหา แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้รายละเอียดมากนัก อัางอิงโดยวงเล็บแทรกอยู่กับเนื้อหา อ้างอ้งในวงเล็บ 3 ส่วน คือ ชื่อผู้แต่งและชื่อสกุล ปัืั้พิมพ์ปละหน้าที่ใช้อ้างอิง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษชื่อผู้แต่งใช้เฉพาะชื่อสกุล

7. เทคนิคการค้นคว้าจากประสบการณ์

7.1. ผู้วิจัยต้องได้คำหลักหรือคำสำคัญ

7.2. นำคำหลักไปค้นหาเอกสารแหล่งต่างๆ

7.3. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือภูมิปัญญาสาขาที่ทำวิจัย

8. รูปแบบการเขียนรายงานเอกสาร

8.1. เสนอแนวคิด ทฤษฏี

8.2. แสดงถึงความสัมพัน์ของเรื่องที่จะวิจัย

8.3. อธิบายปัญหาที่ยังมีข้อสงสัย

8.4. ไม่ควรใช้วิธี่เอาผลวัจิยของแต่ละคนเรียงต่อกัน

9. ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม

9.1. การค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาและ/หรือ โจทย์วิจัยที่กำหนด เพื่อให้นักวิจัยมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นมาก ขึ้นจน สามารถทำการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ

10. ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม

10.1. ให้ความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์

10.2. ให้แนวทางแบบแผนวิจัย และกระบวนการขั้นตอน

10.3. ทำให้ทาบปัญหา อุปสรรค

10.4. มีหลักฐานอ้างอิงและเกิดความเชื่อถือ

11. ขั้นตอนกระบวนการทบทวนวรรณกรรม

11.1. 1.สืบค้นข้อมูล

11.2. 2.จัดการเรียบเรียง

11.3. 3.เขียน